Den 15 november 2019 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Fastigheter AB (publ) (”Hemfosa”) (”Erbjudandet”). SBB påminner om att acceptfristen för Erbjudandet löper ut den 20 december 2019 och att aktieägare i Hemfosa som önskar acceptera Erbjudandet bör göra detta i god tid dessförinnan.

”I förra veckan välkomnade vi att Länsförsäkringar Fastighetsfond och ICA-handlarnas Förbund uttalade sitt stöd för budet. Nu när acceptfristen snart löper ut ser vi fram emot att ytterligare aktieägare i Hemfosa vill stödja vår ambition att skapa det största bolaget inom social infrastruktur med samhällsfastigheter i Norden”, säger Ilija Batljan, grundare och vd för SBB.

Sista dag att acceptera Erbjudandet är den 20 december 2019. Med tanke på den förestående julhelgen, och den därmed ökade ansträngningen på posthanteringen, uppmanas aktieägare i Hemfosa att skicka sina acceptsedlar i extra god tid. Hur aktieägare går tillväga för att acceptera Erbjudandet finns beskrivet i erbjudandehandlingen för Erbjudandet som finns tillgänglig på www.sbb-hemfosa.se.

Förutsatt att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast omkring den 23 december 2019, förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 3 januari 2020.

SBB förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. Om SBB efter acceptfristens utgång förklarar Erbjudandet ovillkorat och förlänger acceptfristen kommer val gjorda enligt mix&match-möjligheten av praktiska skäl inte att kunna tillgodoses såvitt avser accepter som inkommer efter den initiala acceptfristens utgång. Aktieägare i Hemfosa som väljer att acceptera Erbjudandet under en eventuell förlängning kommer således i praktiken att erhålla grundvederlagsalternativet i Erbjudandet.

www.sbb-hemfosa.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 december 2019 kl. 08:30 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: [email protected] / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.