Sammanfattning av januari – mars 2020

  • Nettoomsättning i egen regi ökade till 48,9 MSEK (15,4), varav 35,8 MSEK utgörs av intäktsavräkning från hyresrättsprojektet Täby Turf.
  • Rörelseresultat förbättrades och uppgick till 0,8 MSEK (-12,4). Bostadsrättsprojekten West Side Solna och Metronomen bidrog till resultatet med 6,6 MSEK respektive 6,4 MSEK.
  • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 13,7 MSEK (‑32,0), varav avyttringen av Bromma Square Q4 2019 tillförde bolaget 42,9 MSEK under Q1 2020.
  • Avtal tecknade om försäljning av hälften av aktierna i hyresrättsprojektet Älvsjö Quarters respektive samarbete avseende bostadsrättsprojektet Järnet i Bromma, till ett sammanlagt belopp om 34,0 MSEK, varav 0,5 MSEK har tillförts bolaget under kvartalet.
  • Avsiktsförklaring tecknad avseende försäljning av JV-projektet Tellus Towers.
  • Bolagets utestående obligationslån som motsvarar 369,0 MSEK förlängdes med två år, fram till maj 2022. Amortering avses ske med minst 161,4 MSEK under 2020.
  • Bolagets finanschef Ola Persson tillträdde rollen som CFO den 1 mars 2020 och affärsutvecklingschef Erik Lemaitre, tillika medlem av koncernledningen, lämnade bolaget i april.

Väsentliga händelser efter balansdagen

  • SSMs företrädesemission om 157,0 MSEK fulltecknades i början av april 2020, varav 84,5 procent av erbjudna aktier tecknades med stöd av teckningsrätter. Antalet aktier och röster ökade med 19 626 271 stycken. Utspädningseffekten uppgick till 33,3 procent.
  • Bostadsrättsprojektet Täby Market har återlämnats till Täby kommun av kommersiella skäl och cirka 8,7 MSEK i erlagd handpenning kommer återbetalas till SSM under Q2 2020.
  • Till följd av SSMs omställning till utveckling av hyresrättsprojekt avser bolaget att minska antalet medarbetare inom marknads- och säljorganisationen. Anpassningen bedöms medföra en årlig kostnadsbesparing om 6,5 MSEK och belastar Q2 2020 med cirka 3,3 MSEK i omstruktureringskostnader. Som en konsekvens av att covid-19 påverkat marknadsförutsättningarna avser SSM även införa korttidsarbete för delar av bolagets verksamhet.

Mattias Lundgren, VD & koncernchef, kommenterar kvartalet:

”Under Q1 2020 har SSMs tydliga fokus på att generera positiva kassaflöden och stärka balansräkningen gett effekt. Via fler strategiska affärstransaktioner har SSM frigjort investeringskapacitet och resurser till projekt i närtid. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades och uppgick till 13,7 MSEK (-32,0) vilket finansierade genomförda investeringar.”

”SSMs finansiella ställning har stärkts under inledningen av 2020, dels genom att bolagets förträdesemission fulltecknades, varvid 157,0 MSEK före emissionskostnader tillfördes bolaget, dels genom att bolagets utestående obligationslån förlängdes med två års löptid, fram till maj 2022.”

”Kvartalets rörelseresultat uppgick till 0,8 MSEK (-12,4), där framförallt tillträden i bostadsrättsprojekten West Side Solna och Metronomen bidrog positivt till resultatet och balanserade upp kostnader för försäljning och administration. Hyresrättsprojektet Täby Turf bidrog till en betydande ökning av nettoomsättningen, dock har ingen resultatavräkning skett i projektet till följd av projektets tidiga skede.”

”SSM har idag en projektportfölj som ger god möjlighet till framtida värdeskapande och en stärkt finansiell ställning. Betydelsen av stabilitet i såväl projekt som finanser har blivit ännu tydligare när pandemin covid-19 slog till med kraft i mars 2020. SSMs pågående projekt i produktion påverkas i dagsläget inte i någon större utsträckning.
Även om efterfrågan på bostäder dämpas till följd av osäkerhet kring konjunktur och arbetslöshet, är min bedömning att bostadsmarknaden i Storstockholm fortsatt kommer att präglas av bostadsbrist och att SSMs projekt väl matchar de behov och den efterfrågan som finns när osäkerheten avtar.”

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020 kl. 08:15 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:

Mattias Lundgren      Ann-Charlotte Johansson
VD & koncernchef   Kommunikations- & IR-chef
E-post: [email protected] E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)761-65 17 71

Om SSM Holding AB (publ)     
SSM producerar ytsmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och per 31 mars 2020 finns cirka 4 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com