Sammanfattning av april – juni 2020

 • Nettoomsättningen ökade till till 54,6 (20,4) MSEK, varav 33,5 MSEK utgörs av hyresrättsprojektet Täby Turf.
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,0 MSEK (-26,3), varav bostadsrättsprojekten West Side Solna och Metronomen bidrog till resultatet med 13,3 MSEK.
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -79,3 MSEK (-34,3), varav produktionsstarten av bostadsrättsprojektet Platform West påverkade kassaflödet med -75,8 MSEK samtidigt som försäljningen av halva hyresrättsprojektet Älvsjö Quarters bidrog positivt med 33,0 MSEK.
 • Bostadsrättsprojektet Platform West med 109 bostadsrätter produktionsstartades i Roslags-Näsby/Täby.
 • Bolagets obligationslån amorterades med 92,3 MSEK.
 • Företrädesemission om 157,0 MSEK fulltecknades, varav 84,5 procent av erbjudna aktier tecknades med stöd av teckningsrätter.
 • Anpassning av säljorganisationen till följd av fokusering på hyresrättsprojekt genomförd under kvartalet och bedöms ge en årlig besparing om 6,5 MSEK men belastar kvartalet med -3,3 MSEK i omstruktureringskostnader.

  
Sammanfattning av januari – juni 2020

 • Nettoomsättningen ökade till 103,6 MSEK (35,8), varav 69,3 MSEK utgörs av hyresrättsprojektet Täby Turf.
 • Rörelseresultat uppgick till 3,8 MSEK (-38,8), varav bostadsrättsprojekten West Side Solna och Metronomen bidrog till resultatet med 26,4 MSEK.                   
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till -65,6 MSEK (-66,3), varav produktionsstarten av bostadsrättsprojektet Platform West påverkade kassaflödet med -76,8 MSEK samtidigt som avyttringen av projektet Bromma Square samt försäljningen av halva projektet Älvsjö Quarters bidrog positivt med 75,9 MSEK.
 • Avsiktsförklaring tecknad avseende försäljning av JV-projektet Tellus Towers.
 • Bolagets utestående obligationslån förlängdes med två år, till maj 2022. Bolaget amorterade i maj 2020 92,3 MSEK och har förbundit sig att halvårsvis amortera minst 69,2 MSEK med sista amortering maj 2022. Obligationslånet uppgick på balansdagen till 275,2 MSEK. 

Väsentliga händelser efter balansdagen 

 • SSM förvärvade samtliga aktier i hälftenägda JV-bolaget Studentbacken med cirka 280 byggrätter i Bromma, Sollentuna och Täby. Köpeskillingen uppgick till 2,0 MSEK och tillträde skedde i juli 2020.

Mattias Lundgren, VD & koncernchef, kommenterar kvartalet:
”SSM redovisar ett positivt rörelseresultat för tredje kvartalet i rad där kvartalets rörelseresultat uppgick till 3,0 MSEK (-26,3). Omstruktureringsarbetet med att sänka fasta kostnader och reducera risker i projektportföljen som påbörjades för cirka ett år sedan när jag tillträdde som VD har sänkt de fasta kostnaderna med närmare 30 procent och successivt förbättrat bolagets finansiella ställning.”

”Bostadsrättsprojektet Platform West, attraktivt beläget invid Roslags-Näsbys station, med 109 bostäder produktions-startades under kvartalet. Cirka hälften av bostäderna är sålda och tillträde beräknas till Q4 2021. Produktionsstarten belastade kvartalets kassaflöde med -75,8 MSEK, varav markförvärv utgör den största posten.”

”En fulltecknad företrädesemission om 157,0 MSEK före emissionskostnader genomfördes under kvartalet och bolagets obligationslån amorterades med 92,3 MSEK. Tack vare den genomförda emissionen, och tillsammans med kassaflöden från tillträden i projekten West Side Solna och Metronomen, tillförs SSM tillräckliga likvida medel för att fullfölja nuvarande affärsplan.”

”Sammantaget var utvecklingen för såväl SSM som marknaden i stort relativt stabil under det andra kvartalet trots oro kring konsekvenserna av pandemin covid-19. Sommarmånaderna har visat på en god aptit vad gäller bostadsaffärer i Stockholmsregionen. Dock finns det fortsatt en osäkerhet kring pandemins långsiktiga konsekvenser för världsekonomin, den svenska konjunkturen och Stockholms bostadsmarknad.”
 

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning och den svenska lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020 kl. 07:30 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Lundgren
VD & koncernchef 
E-post: [email protected]
 

   
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- & IR-chef

E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)761-65 17 71

 
Om SSM Holding AB (publ)
SSM utvecklar och producerar ytsmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och per 30 juni 2020 finns cirka 4 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com