Styrelsen i Morphic Technologies AB (publ), u.n.ä. till Amasten Holding AB (publ), informerar om ändring av firma, avstämningsdag för omvandling av aktieslag samt om utdelningen av Cell Impact AB (publ) som avses noteras på NASDAQ First North

Den extra bolagsstämman i Morphic Technologies AB (publ), u.n.ä. till Amasten Holding AB (publ) (”Bolaget”) beslutade den 10 januari 2013 om minskning av Bolagets aktiekapital för återbetalning till aktieägarna genom utdelning av dotterbolaget Cell Impact AB (publ) (”Cell Impact”), firmaändring samt att omvandla A och B aktier till stamaktier. Styrelsen i Bolaget har, i enlighet med den extra bolagsstämmans beslut, fastställt att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 6 februari 2013 och avstämningsdagen för omvandlingen skall vara den 14 februari 2013. Vidare avser styrelsen för Cell Impact att ansöka om notering av bolagets aktier av serie B på NASDAQ OMX First North.

Firmaändring
Till följd av att Morphic Technologies AB (publ) tillträtt aktierna i Amasten Bostäder AB har Bolagets firma ändrats från Morphic Technologies AB (publ) till Amasten Holding AB (publ). Bolaget kommer att handlas under denna firma från och med den 28 januari 2013, samma dag som aktien upptas till handel på NASDAQ OMX First North. Bolagets långnamn kommer att ändras till Amasten Holding B (tidigare Morphic Technologies B), kortnamnetändras till AMAST B (tidigare MORP B) och dess ISIN-kod kommer att vara oförändrad, SE0000672115, till dess att omvandling av aktieslagen sker enligt nedan.

Utdelningen av aktier i Cell Impact AB (publ)
Sista dagen för handel i Bolagets aktier inklusive rätt till utdelning av aktier i Cell Impact AB (publ) (”Cell Impact”) är den 1 februari 2013. Första dagen för handel i Bolagets aktier exklusive rätt till utdelning av aktier i Cell Impact är den 4 februari 2013. Vederlagsaktierna som Amasten AB tecknade i samband med Bolagets förvärv av Amasten Bostäder AB, medför ej rätt att erhålla aktier i Cell Impact. För en aktie av serie A respektive serie B i Amasten kommer en aktie av samma slag erhållas i Cell Impact. Styrelsen för Cell Impact avser att ansöka om att notera bolagets aktier av serie B på NASDAQ OMX First North. Mer information om noteringen beräknar Cell Impact offentliggöra under mitten av februari.

Tidsplan för utdelningen av aktier i Cell Impact:
1 februari 2013:                           Sista dagen för handel inklusive rätt till utdelning.
4 februari 2013:                           Första dagen för handel exklusive rätt till utdelning.
6 februari 2013:                           Avstämningsdag för utdelningen.

Utbetalningen till aktieägare i form av aktier i Cell Impact i samband med minskningen av aktiekapitalet i Bolaget behandlas skattemässigt som utdelning. Utdelningen av aktier i Cell Impact är normalt skattepliktig för aktieägare i Bolaget. Beskattningsvärdet utgörs av marknadsvärdet av aktierna i Cell Impact vid tidpunkten för utdelningen. Beskattning sker i inkomstslaget kapital för fysiska personer (och dödsbon) och i inkomstslaget näringsverksamhet för aktiebolag. Bolaget kommer att hos Skatteverket ansöka om att Skatteverket skall utfärda ett Allmänt råd om utdelningsvärde och om anskaffningsutgift för aktier med anledning av Bolagets utdelning av aktier i Cell Impact.

Omvandling av aktier av serie A och B till stamaktier i Amasten
Sista dagen för handel i Bolagets aktier av serie B är den 11 februari 2013. Första dagen för handel i Bolagets stamaktier är den 12 februari 2013. Efter omvandlingen samt den riktade emissionen och apportemissionen, som beslutades av den extra bolagsstämman den 10 januari 2013, registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, vilket beräknas ske den 30 januari 2013, kommer antalet aktier och röster i Bolaget uppgå till totalt 17 176 569 stycken och aktiekapitalet kommer att vara 25 765 120,36 SEK. Omvandlingen innebär även att aktiernas långnamn ändras till Amasten Holding (tidigare Amasten Holding B), kortnamnet ändras till AMAST (tidigare AMAST B) och dess ISIN-kod ändras till SE0005034550.

Tidsplan för omvandlingen av aktier i Amasten:
11 februari 2013:                         Sista dagen för handel med Bolagets aktier av serie B.
12 februari 2013:                         Första dagen för handel med Bolagets stamaktier.
14 februari 2013:                         Avstämningsdag för omvandlingen.

Finansiell rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Melin, Morphic Technologies AB, u.n.ä. till Amasten Holding AB
[email protected] + 46 20 210 575

eller

Jan Rynning, Ordförande i Morphic Technologies, + 46 7 0 351 00 05
[email protected]

eller

Mattias Klintemar, avgående VD i Morphic Technologies u.n.ä. till Amasten Holding
AB, +46 7 0 932 64 67,
[email protected]

Morphic Technologies’ B shares is listed on the OMX Nordic Exchange since March 4, 200