SSM Holding AB offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm

STOCKHOLM, den 3 juni 2016. SSM Holding AB (publ) (”SSM” eller ”bolaget”) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering vid Nasdaq Stockholm av obligationslån.

SSM offentliggjorde den 29 april 2016 att bolaget har påkallat återinlösen av bolagets utestående obligationslån om 200 miljoner kronor och i samband därmed emitterat ett säkerställt obligationslån om 400 miljoner kronor inom ett totalt rambelopp om 700 miljoner kronor. Obligationslånet löper till och med den 9 maj 2020 med en årlig ränta om STIBOR (3 månader) + 8,00 procent.

Bolaget har ansökt om notering av obligationslånet vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas vara den 8 juni 2016. Med anledning av noteringen har bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på bolagets webbplats www.ssmfastigheter.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. ABG Sundal Collier AB har agerat finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare i transaktionen.

Denna Information
SSM offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta:

Ola Persson, CFO, tel. 0708-329 993

Mattias Roos, VD, tel. 0706-185 199