Sammanfattning av januari – december 2017

 • Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 516,2 MSEK (649,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till 170,2 MSEK (187,1) och rörelsemarginalen ökade till 33,0% (28,8).
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -199,3 MSEK (-19,4). 
 • Försäljningsstart av 1 098 (188) bostadsrätter.
 • 97,0 procents försäljningsgrad i pågående produktion.
 • 411 nytecknade boknings- eller förhandsavtal, varav förhandsavtal ökade med 10,3% till 247 (224).
 • Portföljen ökade totalt med 1 683 byggrätter (2 918), efter årets avslutade projekt, förvärv av nya byggrätter samt projektoptimering.
 • Styrelsen föreslår 0,0 SEK (0,0) i utdelning för 2017.
 • Börsnotering på Nasdaq Stockholms huvudlista (Mid-Cap) 6 april 2017 med en nyemission tillförde bolaget netto 509,0 MSEK.

Sammanfattning av oktober – december 2017

 • Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 107,3 MSEK (257,2).
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,4 MSEK (61,7) och rörelsemarginalen uppgick till 4,1% (24,0).
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 57,7 MSEK (11,1).
 • Försäljningsstart av 512 (0) bostadsrätter.
 • 111 nytecknade boknings- eller förhandsavtal.
 • Ett avvaktande marknadsläge med en generell sättning på prisnivån uppstod inom Stockholmsregionen.
 • Portföljen ökade med 515 byggrätter (350) framförallt som ett resultat av en markanvisning i Sundbyberg samt förvärv i Hägersten.
 • Rekrytering av två nya medlemmar till koncernledningen, Jan Michelson i rollen som CIO och Maria Boudrie i rollen som chefsjurist.

Väsentliga händelser efter balansdagen

 • SSM:s hälftenägda JV-bolag Studentbacken erhöll en markanvisning avseende 100 hyresrätter till studenter vid Brommaplan av Stockholms stad i februari 2018. Inflyttning förväntas kunna ske 2021.

Mattias Roos, VD & koncernchef, kommenterar helåret och kvartalet:
”Årets rörelseresultat uppgick till 170,2 MSEK och rörelsemarginalen ökade till 33,0 procent. Resultatet har påverkats av större engångsposter både på intäkts- och kostnadssidan. På helåret överträffar SSM tre av koncernens fyra finansiella mål och soliditeten uppgick vid årsskiftet till 59,2 procent. Genom vårt strategiska samarbete med Partners Group har vi under året väsentligt förstärkt vår finansiella förmåga och uppnått en önskad riskspridning.

SSM tecknade 411 nya boknings- eller förhandsavtal under året och vår försäljning via förhandsavtal ökade med 10,3 procent till 247 stycken bostäder. Försäljningsstartade projekt har påverkats negativt av den avvaktande marknaden som uppstod under fjärde kvartalet, vilket innebar att vi startade färre projekt än planerat förra året. Försäljningsgraden i projekt som är under produktion fortsätter att vara på en marknadsledande nivå med 97,0 procent vid årets slut.

Ur ett makroekonomiskt perspektiv är Sverige och Stockholm stabilt och behovet av mindre bostäder ökar kontinuerligt. När marknaden har stabiliserat sig, kommer bostadsköparna även anpassa sig till de nya förutsättningar som det utökade amorteringskravet innebär. För många invånare kan det innebära att bostadsvalet faller på mindre bostäder utanför citykärnan. Den efterfrågan kan SSM möta med vår portfölj av prisvärda och yteffektiva bostäder, som i sin helhet följer spårbunden kommunikation utanför city.”

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och den svenska lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018 kl. 07:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Mattias Roos                                       
Ann-Charlotte Johansson
VD & koncernchef    Kommunikations- & IR-chef
E-post: [email protected] E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)761-65 17 71

  
Om SSM Holding AB (publ)        

SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i februari 2018 finns cirka 7 000 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017. www.ssmlivingroup.com