I enlighet med Nasdaqs rekommendationer tillämpar SSM från och med Q4 2018 och med retroaktiv tillämpning färdigställandemetoden för redovisning av bostadsrättsprojekt. 

Sammanfattning av april – juni 2019  

 •  VD-byte och Mattias Lundgren, tidigare bland annat CFO på NCC AB och med mångårig erfarenhet från fastighets- och bostadsbranschen, tillsätts som interim VD & koncernchef från och med den 10 juni 2019. 
 •  Återköp av egna utestående obligationer till ett nominellt belopp av 31,0 MSEK, volymvägt snittpris uppgick till 70,4 procent.  
 •  Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 20,4 MSEK (321,5). 
 •  Rörelseresultatet uppgick till -26,3 MSEK (51,1). Resultatet påverkades av engångsposter om -6,3 MSEK avseende VD-skifte. 
 •  Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -34,3 MSEK (131,7). 
 •  6 (33) förhandsavtal tecknades. Förändringen i antal tecknade förhandsavtal är en konsekvens av att det finns få osålda bostadsrätter i produktionsstartade projekt.  

Sammanfattning av januari – juni 2019  

 •  Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 35,8 MSEK (546,9). 
 •  Rörelseresultatet uppgick till -38,8 MSEK (85,8). Resultatet påverkades av engångsposter om -6,3 MSEK avseende VD-skifte. 
 •  Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -66,3 MSEK (43,1). 
 •  33 (39) förhandsavtal tecknades. 
 •  119 omritade bostadsrätter i en prisnivå om maximalt 2,0 MSEK relanserades under inledningen av året.  
 •  Stockholms Stadsbyggnadsnämnd fattade beslut om fortsatt planarbete för Tellus Towers. Samråd är planerat till Q4 2019. 
 •  Sparprogram initierades i syfte att reducera centrala kostnader med 50,0 procent under 2019, motsvarande cirka 25,0 MSEK.  

Väsentliga händelser efter balansdagen
SSM fokuserar kärnverksamheten till projektutveckling och avvecklar den egna entreprenadverksamheten. Samtidigt inleder bolaget ett strategiskt samarbete med entreprenadbolaget Mecon Bygg. Aktiviteterna genomförs i syfte att minska fasta kostnader samt förstärka SSM:s långsiktiga konkurrenskraft och lönsamhet. Förändringarna har en marginell resultateffekt under 2019. 

Mattias Lundgren, interim VD & koncernchef, kommenterar andra kvartalet 2019:
”SSM:s Q2-rapport 2019 blir min första efter att jag tillträdde uppdraget som interim VD den 10 juni i år. Min uppfattning är att SSM:s kundfokus på urbaniter tillsammans med en hållbar bostadsprodukt med mindre och prisvärda bostäder nära spårbunden kollektivtrafik gör att bolaget har en konkurrenskraftig position på Stockholmsmarknaden såväl för bostadsrätter, hyresrätter som äganderätter.

Sedan Q4 2018 resultatavräknar SSM bostadsrättsprojekten i samband med att kunden tillträder sin bostad. En konsekvens av redovisningen är större kvartalsvisa variationer, vilket blir tydligt i kvartalets resultat då inga tillträden har skett. Under perioden
Q4 2019 – Q4 2020 bedöms 440 bostadsrätter att färdigställas inom ramen för JV-projekten West Side Solna och Metronomen. Aktiviteter för att reducera bolagets centrala kostnader fortgår. Det nyligen ingångna strategiska samarbetet med entreprenad-bolaget Mecon Bygg kommer även att sänka de fasta lönekostnaderna ytterligare.  

Under kvartalet ökade antalet transaktioner på marknaden och det börjar synas tecken på att bostadsmarknaden i Storstockholm har stabiliserat sig. Min bedömning är att det finns goda förutsättningar för SSM att skapa värde och lönsamhet både på kort och lång sikt och vi har påbörjat en färdplan som ska leda fram till att potentialen i byggrättsportföljen successivt kommer att synas i ökad lönsamhet. Högst prioritet i detta arbete är just nu att skapa förutsättningar för långsiktig finansiering av bolaget. Samtidigt avser vi att optimera affärsmodell och affärsplan, vilket även omfattar att värdera och hantera ett antal poster såväl operativt som redovisningsmässigt främst vad gäller kundrelationer samt aktiverade kostnader i projekt och projektrelaterade fodringar.”

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och den svenska lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2019 kl. 07:30 CEST. 

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Lundgren, interim VD & koncernchef   Ann-Charlotte Johansson, Kommunikations- & IR-chef
E-post: [email protected]  E-post: [email protected] 
Telefon: +46 (0)761-65 17 71

Om SSM Holding AB (publ)      
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 50 procent bostadsrätter samt 50 procent hyresrätter. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och per sista juni 2019 finns cirka 6 200 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com