Som ett led i pågående arbete med att fokusera och renodla verksamheten inom Morphic Technologies genomför styrelsen och ledningen nu en revidering av strategin för Morphic Fuel Cells. Detta arbete kommer att medföra ett antal förändringar. Större vikt kommer att läggas på marknadsdriven produktplanering och dotterbolagen kommer att få ett tydligare ansvar. För att ytterligare stärka kompetensen inom området har dessutom ett Vetenskapligt- och Industriellt råd inrättats. Rådet består förutom VD av följande personer: Professor Lars Sjunnesson, E.ON, Professor Peter Lindblad, Uppsala Universitet, Professor Bengt-Erik Melander, Chalmers, Professor Martin Rudberg, Linköpings Universitet och Direktör Birger Flygare.

Den största förändringen mot idag gäller koncernens arbete med produkter och teknologiplattformar. I den reviderade strategin betonas vikten av en klar linje hela vägen från marknadsbehov, produktplanering, produktutveckling , industrialisering till försäljning och leverans. All produktutveckling ska ske mot tydliga mål uttryckta i en teknisk roadmap och resultera i produkter som möter identifierade marknadsbehov.

Rent konkret medför detta en rad förändringar i sättet att arbeta med produktutveckling. I syfte att öka effektiviteten renodlas verksamheten inom dotterbolaget Helbio (verksamt inom bränsleomvandling) som blir koncernens teknologicenter för katalysator- och reformerteknologi. Helbios kärnkompetens är även applicerbar på AccaGens produkter (elektrolysörer). Systerbolaget Exergy Fuel Cells övertar ansvaret för industrialisering och tillverkning av Helbios produkter.
Inom Exergy Fuel Cells koncentreras verksamheten på tillverkning av hela bränslecellsstackar och integrering av bränsleomvandlare.

Verksamheten i dotterbolaget AccaGen utvärderas. Bolaget blir teknologicenter och tillverkning av elektrolysörer och andra komponenter för energilagring kan där så är lämpligt outsourcas.

För att snabbare få ut produkterna på marknaden är en gemensam säljorganisation skapad som kommer att marknadsföra samtliga produkter inom Morphic Fuel Cells. Organisationen ska agera som kontaktyta mot kunder inom samtliga segment.

”Genom det förändrade upplägget tydliggör vi nu rollerna inom koncernen, samtidigt som vi ökar fokus på marknad och försäljning. Vi ska fortsätta ligga i framkant när det gäller utveckling av nya produkter, men göra det på ett effektivare sätt. Genom att tydligare dela upp utvecklings- och försäljningsarbetet kommer vi att skapa förutsättingar för ett bättre resultat”, säger Martin Valfridsson, VD och koncernchef för Morphic Technologies AB.

Inrättande av Vetenskapligt- och Industriellt råd
För att ytterligare stärka kompetensen inom området har ett Vetenskapligt- och Industriellt råd inrättats. Rådets uppgift blir dels att agera som rådgivare i samband med pågående produktutveckling inom koncernen, dels att ge förslag på riktlinjer för det långsiktiga arbetet framåt. Rådet består förutom VD av följande personer:

• Professor Lars Sjunnesson, E.ON
Lars Sjunnesson är chef för Forskning och utveckling på energiföretaget E.ON, adjungerad professor i Energivetenskaper vid Lunds Tekniska Högskola sedan 1997, samt hedersdoktor vid Budapest University of Technology and Economics sedan 2009. Sjunnesson är därutöver även styrelseordförande för Vätgas Sverige, European Hydrogen Association samt Executive Committee för IEA Advanced Fuel Cells. Till detta kan även läggas rollen som ledamot i styrelserna för bl a Elforsk, Svenskt Gastekniskt Center, PATH (Partnership for Advancing the Transistion to Hydrogen) samt WEC Studies Committee, IEA Expert Group on Science for Energy, European Commission Joint Undertaking FCH Scientific Committe.

• Professor Peter Lindblad, Uppsala Universitet
Peter Lindblad är professor i Mikrobiell kemi vid Uppsala Universitet. Den egna forskningen är sedan början av 1990-talet inriktad på framställning av vätgas ur cyanobakterier, mer kända som blågröna alger, även andra biobränslen från alger är av stort intresse. Lindblad koordinerar och deltar i flera Nordiska och Europeiska forskningsprojekt bl.a. som biträdande koordinator för Solar H2, det globalt största projektet inom forskningsfältet. Forskningen kombineras med uppdrag åt Energimyndigheten, Nordisk Energiforskning och den världsomspännande energibyrån IEA (International Energy Agency).

• Professor Bengt-Erik Melander, Chalmers
Professor Bengt-Erik Mellander, Chalmers Bengt-Erik Mellander är biträdande professor i Teknisk fysik på Chalmers och som forskare inriktad på tillämpningar baserade på material med hög jonledningsförmåga, speciellt bränsleceller. Forskningen inbegriper en mängd olika elektriska och termiska karakteriseringsmetoder för elektrolyter i både fast och flytande form såväl som för kompletta celler. Jontransport är en mycket komplex process som har stor betydelse för många naturliga och biologiska processer, och kan utnyttjas för många tillämpningar; bränsleceller, uppladdningsbara batterier, gassensorer, färgämnessensitiserade solceller etc.

• Professor Martin Rudberg, Linköpings Universitet
Martin Rudberg är professor vid Linköpings universitet och specialiserad på produktionsekonomi. Rudbergs forskning är huvudsakligen inriktad på produktionsstrategi och produktionsplanering, och han leder för närvarande ett projekt med inriktning på hur så kallade avancerade planeringssystem (APS) kan effektivisera planeringen av försörjningskedjor. Rudberg är dessutom forskningsansvarig för Processindustriellt centrum och vikarierande föreståndare för Produktionsstrategicentrum, samt driver en egen konsultfirma med inriktning på utbildning och affärsutveckling inom produktionslogistik.

• Direktör Birger Flygare
Birger Flygare har under mer än 45 år på fem kontinenter varit verksam i bilindustrin, flyg/försvarsindustrin, IT-industrin och telekomindustrin. Under de senaste 35 åren har han haft ledande befattningar inom Saab-Scania, Allied Chemical, General Electric, English General Electric/Marconi, FFV Aerotech, Ericsson och Telia samt även varit rådgivare åt produkt- och riskkapitalbolag i Sverige, Europa och USA. Flygare har under senare år även ägnat mycket tid åt energifrågor, bl a som föredragshållare vid internationella symposier.

Det vetenskapliga och industriella rådet utvärderar såväl den tekniska roadmapen som produktplaneringen utifrån marknadens förväntade behov och potential till lönsam affär.

Organisationsutveckling
För att öka flexibilitet, förkorta beslutstider och effektivisera processen för att uppnå de operativa målen reduceras koncernledningen till att omfatta endast tre funktioner; CEO, CFO och Corporate Strategy/IR. Övriga ledande befattningshavare ingår i moderbolagets ledningsgrupp och samtliga träffas på strategimöte 4 ggr/år. Däremellan rapporterar marknadschef och operativ chef löpande till koncernledningen.

För ytterligare information kontakta:
Martin Valfridsson, 070 556 30 09
Johannes Falk, 0706 76 7393