SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): PERIODEN I KORTHET

•  Hyresintäkterna ökade till 954 Mkr (43).

•  Driftsöverskottet ökade till 620 Mkr (23).

•  Förvaltningsresultatet ökade som en följd av det förbättrade driftsöverskottet till 250 Mkr (0,2).

•  Periodens resultat ökade till 2 047 Mkr (406), motsvarande ett resultat per aktie om 3,20 kronor (E/T).

  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter utom byggrätter ingår med 1774 Mkr (183).
  • Orealiserade värdeförändringar som resultat av byggrätter ingår med 580 mkr (325).

•  Fastighetsportföljens värde ökade till 22 052 Mkr (2 822).

•  Substansvärde per aktier EPRA NAV ökade till 9,05 kr.

•   Överskottsgraden höjdes från 65 procent i andra kvartalet till 71 procent i tredje kvartalet vilket bidrog till att förvaltningsresultatet för tredje kvartalet blev 112 Mkr.

”-Siffrorna fortsätter att tala sitt tydliga språk. Vårt förvaltningsresultat för de första nio månaderna 2017 på 250 mkr är i enlighet med vår tidigare kommunicerade 12-månaders rullande intjäningsförmåga. Detta tack vare att vi levererar en överskottsgrad under tredje kvartalet på 71 %. Vi fortsätter att fokusera på värdeskapande genom engagerad förvaltning, investeringar, nyuthyrningar, förlängda kommunala avtal och en affärsmässig fastighetsutveckling.”

Ilija Batljan

Verkställande direktör och grundare

Bilaga: Delårsrapport januari – september 2017


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]