Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller USA eller något annat land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Samhällsbyggnadsbolaget gör klargörande av lämnat offentligt uppköpserbjudande till innehavare av preferensaktier och teckningsoptioner i Högkullen

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Samhällsbyggnadsbolaget”) offentliggjorde den 18 april 2017 ett erbjudande att förvärva samtliga preferensaktier och teckningsoptioner i AB Högkullen (publ) (”Högkullen”) (”Erbjudandet”).

Det klargörs härmed att Erbjudandet formellt ska anses utgöra ett budpliktsbud från Samhällsbyggnadsbolaget enligt takeover-reglerna för vissa handelsplattformar som har utfärdats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (”takeover-reglerna”).

Klargörandet föranleds av att det har fastställts av Aktiemarknadsnämnden att budplikt har uppkommit för det av Samhällsbyggnadsbolaget numera helägda dotterbolaget SBB i Norden AB (publ) (”SBB i Norden”). Detta efter att SBB i Norden den 6 december 2016 offentliggjorde att man ingått ett villkorat avtal om att förvärva samtliga utestående onoterade stamaktier i Högkullen och den 16 januari 2017 offentliggjorde att avtalet fullföljts och att man därefter äger 51,6 procent av aktierna och 91,4 procent av rösterna i Högkullen. Enligt detta klargörande fullgör Samhällsbyggnadsbolaget budpliktsskyldigheten i SBB i Nordens ställe. Erbjudandet uppfyller redan övriga krav för ett budpliktbud i enlighet med takeover-reglerna. I övrigt hänvisas till Erbjudandet i sin helhet, se Bilaga 1.

I Aktiemarknadsnämndens uttalande anges att SBB i Norden ”i detta fall dels brutit mot takeover-reglerna genom att inte lämna ett budpliktsbud inom den föreskrivna fyraveckorsfristen, dels brutit mot god sed på aktiemarknaden genom att, inför den transaktion som ledde till budplikt, inte vidta nödvändiga förberedelser bl.a. i form av att skaffa sig kunskap om takeover-regleringens innebörd samt genom ingående av en överenskommelse med Samhällsbyggnadsbolaget om lämnande av budet”. Samtidigt uttalas att med det klargörande som görs ovan och under förutsättning att erbjudandet uppfyller de krav som följer av takeover-reglerna ”kan de skyddsintressen som bär upp budpliktsreglerna sägas vara tillgodosedda”. För Aktiemarknadsnämndens uttalande i sin helhet, se Bilaga 2.

Stockholm den 27 april 2017

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]