Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) avyttrar 23 fastigheter i Finspångs kommun till Gladsheim Fastigheter AB. Fastigheterna har en total uthyrbar area om cirka 86 000 kvadratmeter varav 74 procent utgörs av bostadsyta och resterande del av kommersiell yta. Fastigheterna genererar årliga hyresintäkter om cirka 96 Mkr varav cirka 74 procent kommer ifrån bostadshyresgäster.

Totalt överenskommet fastighetsvärde om 1 350 mkr innan avdrag för latent skatt är i linje med det bokförda värdet.

"Vi fortsätter planen att avyttra fastigheter för att stärka bolagets balansräkning ytterligare och är glada att lämna över fastigheterna till en professionell fastighetsförvaltare som har god kännedom om fastigheterna sedan tidigare”, säger Oscar Lekander, Vice VD och Operativ chef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Affären är signerad och villkorad av finansiering. Planerat frånträde sker 30 september 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Oscar Lekander, Vice VD och Operativ chef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.