Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) avyttrar lager- och industrifastigheter i Kalmar kommun till Nyfosa AB. Fastigheterna har en uthyrningsbar yta om cirka 36 tusen kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om 25,7 mkr. Totalt överenskommet fastighetsvärde är 340 mkr innan avdrag för latent skatt om 20 mkr, vilket är i linje med bokfört värde.

”Vi fortsätter att avyttra icke-strategiska fastigheter med ambitionen att stärka balansräkning ytterligare”, säger Oscar Lekander, Vice VD och Operativ chef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Affären är signerad och frånträde sker 29 augusti 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Oscar Lekander, Vice VD och Operativ chef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.