SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): ÅRET I KORTHET

 • Hyresintäkterna ökade till 1 996 mkr (1 680).
 • Driftsöverskottet ökade till 1 265 mkr (1 071).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 745 mkr (248).
 • Resultat före skatt ökade till 3 137 mkr (1 904), varav:
  • Förvaltningsresultatet ingår med 645 mkr (321). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade kostnader om -300 mkr (-147).
  • Värdeförändringar på fastigheter ingår med 2 453 mkr (1 575) varav orealiserade värdeförändringar som resultat från byggrättsutveckling ingår med 338 mkr (177).
  • Periodens resultat var 2 624 mkr (1 690) efter avdrag för uppskjuten skatt om -479 mkr (-212) och aktuell skatt om -34 mkr (-2), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 2,97 kr (2,07) före utspädning.

 • Fastighetsportföljens värde uppgick till 79,5 mdkr (25,2).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) ökade till 24 855 mkr (8 736), motsvarande 20,04 kr (11,55) per aktie.
 • SBB:s snittränta har under de senaste 12 månaderna minskat från 2,44 procent till 1,76 procent.
 • Styrelsen föreslår utdelning om 0,60 kr (0,25) per stamaktie A och B, utdelning om 2 kr (2) per stamaktie D och utdelning om 35 kr (35) per preferensaktie, att delas ut kvartalsvis.

FJÄRDE KVARTALET I KORTHET

 • Hyresintäkterna ökade till 596 mkr (453).
 • Driftsöverskottet ökade till 362 mkr (274).
 • Resultat före skatt var 1 611 mkr (700), varav förvaltningsresultatet ingår med 137 mkr (28). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade finansierings- och transaktionskostnader om -150 mkr. Värdeförändringar avseende fastigheter ingår med 1 317 mkr (671).
 • Periodens resultat ökade till 1 287 mkr (691), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 1,51 kr (0,83) före utspädning.

”SBB levererar en av de starkaste ökningarna av substansvärdet någonsin: Substansvärdet EPRA NAV var 20,04 kronor per stamaktie A och B i slutet av fjärde kvartalet motsvarande en ökning med 73 procent per stamaktie A och B. Resultatet före skatt uppgick till 3 137 mkr och resultatet efter skatt blev 2 624 mkr. Justerat för engångskostnader för återbetalning av dyra lån samt avdrag för resultat hänförligt till preferensaktier, D-aktier och hybridobligationer, blev årets resultat 3,36 kr per stamaktie A och B. Vår justerade intjäningsförmåga från förvaltningsverksamheten på 12-månaders rullande basis landar på 2 845 mkr, motsvarande en ökning på 126 procent per stamaktie A och B sedan slutet av 2018,” kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Bilaga: Bokslutskommuniké januari – december 2019  

Bokslutskommunikén finns även under följande länk: sbbnorden.se/investor-relations/rapporter/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2020 kl. 08:00 CET.