SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): ÅRET I KORTHET

 • Hyresintäkterna ökade till 5 930 mkr (5 121).
 • Driftsöverskottet ökade till 4 047 mkr (3 479).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 2 415 mkr (2 232).
 • Resultat före skatt ökade till 29 474 mkr (10 341), varav:
  • Förvaltningsresultatet ingår med 5 397 mkr (2 474). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade kostnader om -416 mkr (-93).
  • Värdeförändringar fastigheter ingår med 21 833 mkr (8 542).
  • Värdeförändring avseende finansiella instrument ingår med 2 487 mkr (-207).
 • Periodens resultat uppgick till 25 849 mkr (9 084) efter uppskjuten skatt om -3 378 mkr (-1 092) och aktuell skatt om -247 mkr (-165), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 17,35 kr (6,41) före utspädning.
 • Fastighetsportföljens värde uppgick till 149,3 mdkr (90,2).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) var 65 466 mkr (37 653), motsvarande 45,11 kr (28,32) per stamaktie A och B.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,32 kr (1) per stamaktie A och B att delas ut månadsvis och en utdelning om 2 kr (2) per stamaktie D att delas ut kvartalsvis.

FJÄRDE KVARTALET I KORTHET

 • Hyresintäkterna ökade till 1 695 mkr (1 253).
 • Driftsöverskottet ökade till 1 082 mkr (810).
 • Resultat före skatt var 13 728 mkr (4 199), varav förvaltningsresultatet ingår med 2960 mkr (873). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade finansierings- och transaktionskostnader om -92 mkr (-45). Värdeförändringar avseende fastigheter ingår med 9 851 mkr (3 294).
 • Periodens resultat ökade till 12 553 mkr (3 350), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 8,37 kr (2,29) efter utspädning.

” SBB:s 12-månaders rullande intjäningsförmåga steg med 102 procent i jämförelse med fjärde kvartalet 2020 och uppgår till 8 195 (4 049) mkr i slutet av 2021. Per stam A-och B-aktier är intjäningsförmågan 5,65 (3,05) kr per 31 december 2021 vilket är en ökning med 85 procent under det senaste året. Vår prognos för helåret 2022 är ett resultat om 8,10 kr per stamaktie A och B.

SBB:s intäkter utgörs av trygga kassaflöden från fastighetsförvaltning av social infrastruktur där bostäder inklusive LSS utgör 54 procent av fastighetsvärdet och 50 procent av hyresintäkterna. Utbildningsfastigheter utgör 28 procent av både fastighetsvärdet och hyresintäkterna. Snittkontraktslängd är 11 år och därmed längst bland stora europeiska fastighetsbolag. Den unikt trygga fastighetsförvaltningen kompletteras med tre intäktsgenererande value-add-strategier: byggrättsutveckling & nyproduktion, investeringar i befintligt bestånd och värdeskapande transaktioner. Value-add-strategierna stärker SBB:s intjäning och bidrar till långsiktigt värdeskapande, men de levererade starka kassaflöden under fjärde kvartalet med 12,6 mdkr som vi kunde använda för att fullfölja Amasten budet. De bidrog också kraftigt till årets resultat om 17,35 kronor per stamaktie A och B och levererade starka kassaflöden under hela året.

I slutet på året hade vi förvaltningsfastigheter för 149,3 mdkr, en ökning med 59 mdkr mot förra året. Ökningen blir ännu mer imponerande om man på toppen av detta också beaktar att vår andel av värdet i JV/intressebolag motsvarar ca 35 mdkr. Allt detta görs med stark finansiell disciplin och vi levererar starkare nyckeltal än för en BBB+ rating.

Vårt fokus är att långsiktigt generera största möjliga riskjusterade avkastning till våra just nu drygt 200 000 aktieägare. SBB fortsätter att leverera stark tillväxt i förvaltningsresultatet. I jämförelse med år 2020 ökade förvaltningsresultatet med 162 procent till 5 397 mkr (2 474). Förvaltningsresultatet, justerat för värdeförändringar och skatt från JV/intressebolag och jämförelsestörande kostnader, ökade med 31 procent till 3 370 mkr (2 567), vilket är dubbelt så mycket som vårt mål om 15 procents ökning.

SBB:s intäkter är inflationsäkrade. År 2021 var också i det avseende ett rekordår med en ökning av hyresintäkterna i jämförbart bestånd med 1,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år, vilket är 145 baspunkter över förra oktobers viktade KPI som är basen för ökningen av hyresintäkter under 2021. Driftnettoökningen i jämförbart bestånd (like for like) under 2021 blev ännu starkare och landade på 4,7 procent. Därmed var vår driftnettoutveckling på jämförbart bestånd starkast av alla stora fastighetsbolag och mycket starkare än våra närmaste konkurrenter.

SBB:s långsiktiga arbete ger goda resultat inom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vi gör omfattande investeringar för att minska klimatpåverkan. SBB har identifierats som ett topp ESG-presterande (ESG Regional Top Rated 2022) bolag av mer än 4 000 bolag som Sustainalytics täcker globalt.

Vi är också måna om att resultatet kommer våra aktieägare till gagn i form av årligt ökande utdelningar. I år föreslår styrelsen en utdelning om 1,32 kronor per stam A- och B-aktie, att delas ut månadsvis,” kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Bilaga: Bokslutskommuniké januari – december 2021

Bokslutskommunikén finns även under följande länk: corporate.sbbnorden.se/sv/rapporter-och-presentationer/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2022 kl. 08:00 CET.