SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): FÖRSTA HALVÅRET I KORTHET

 • Hyresintäkterna ökade till 800 mkr (585).
 • Driftsöverskottet ökade till 505 mkr (357).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 155 mkr (132).
 • Resultat före skatt blev 687 mkr (2 140), varav:
  • Förvaltningsresultatet ingår med 182 mkr (138). Justerat för engångseffekter är förvaltningsresultatet 243 mkr.
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter exklusive byggrätter ingår med 452 mkr (1 468).
  • Orealiserade värdeförändringar som resultat av byggrätter ingår med 54 mkr (500).
  • Realiserade värdeförändringar avseende fastigheter ingår med -4 mkr (34).
  • Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med 4 mkr (-).
 • Periodens resultat var 517 mkr (1 686) efter avdrag för uppskjuten skatt om -156 mkr (-427) och aktuell skatt om -14 mkr (-27), motsvarande ett resultat per aktie om 0,67 kr (2,93) före utspädning.
 • Renovering av 151 lägenheter och tillskapande av 27 nya lägenheter påbörjades under första halvåret.
 • Fastighetsportföljens värde ökade med 2,6 mdkr under perioden till 25,6 mdkr (23,0). Värdet per 2017-06-30 var 21,1 mdkr.
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) ökade till 7 831 mkr (7 120), motsvarande 10,61 kr (9,97) per aktie.

ANDRA KVARTALET I KORTHET

 • Hyresintäkterna ökade till 410 mkr (348).
 • Driftsöverskottet ökade till 272 mkr (226).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 116 mkr (100).
 • Periodens resultat var 404 mkr (1 038), motsvarande ett resultat per aktie om 0,56 kr (1,40) före utspädning.

Vi har under det första halvåret levererat ett driftnetto motsvarande 505 mkr, som justerat för engångseffekter är 524 mkr, att jämföra med 357 mkr under motsvarande period föregående år. Vi har fortsatt att stärka vår finansiella ställning vilket lett till att vi uppnått BB rating med positiva utsikter från Fitch. Vår beräknade intjäningsförmåga på rullande 12-månaders basis var i slutet av halvåret 640 mkr, dvs. en ökning från 582 mkr i slutet av 2017. Vi fortsätter att stärka vår samhällsfastighetsportfölj med starka lägen, i Nordens större städer, och långa hyreskontrakt. Utöver att vi förvärvat äldreboenden i Stockholm, Oslo och Helsingfors, har vi också fortsatt att utöka vårt bostadsbestånd. Nu äger vi cirka 8 500 hyreslägenheter samt ytterligare drygt 1 000 lägenheter i LSS-boenden vilket gör oss till ett av Sveriges största noterade bostadsbolag.”

Ilija Batljan
Verkställande direktör och grundare

Bilaga: Delårsrapport januari – juni 2018 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 juli 2018 kl. 08.00 CET.