SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT JAN-JUN 2020 I KORTHET

 • Hyresintäkterna ökade till 2 664 mkr (893).
 • Driftsöverskottet ökade till 1 817 mkr (560).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 1 194 mkr (244).
 • Resultat före skatt ökade till 2 447 mkr (1 060), varav:
 • Förvaltningsresultatet ingår med 924 mkr (254). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade kostnader om -154 mkr (-123).
 • Värdeförändringar fastigheter ingår med 1 789 mkr (894).
 • Värdeförändring avseende derivat ingår med -266 mkr (-88).
 • Periodens resultat var 2 595 mkr (933) efter uppskjuten skatt om 200 mkr (-90) och aktuell skatt om -52 mkr (-37), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 1,80 kr (1,01) före utspädning.
 • Fastighetsportföljens värde uppgick till 73,0 mdkr (79,5).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) som beräknas enligt EPRA:s nya riktlinjer för substansvärdesberäkningar var 25 247 mkr (9 593), motsvarande 19,91 kr (12,69) per aktie.

ANDRA KVARTALET I KORTHET

 • Hyresintäkterna ökade till 1 323 mkr (464).
 • Driftsöverskottet ökade till 922 mkr (320).
 • Förvaltningsresultatet ökade till 605 mkr (148).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 750 mkr (147).
 • Periodens resultat var 1 223 mkr (717), motsvarande ett resultat per aktie om 0,86 kr (0,73) före utspädning.

Viktiga händelser efter periodens utgång

• SBB tecknade i början på juli ett avtal om förvärv av en större portfölj med förskolor från norska Laeringsverkstedet, för ett överenskommet fastighetsvärde om NOK 4 250m. Beståndet består av 138 fastigheter med ca 114 000 kvm byggnadsyta och 601 000 kvm tomtyta. Laeringsverkstedet har tecknat 35-åriga triple-net-avtal för hela beståndet med en hyra på NOK 251,4m.

• Bolaget har efter kvartalets utgång gjort en externvärdering av hyresavtal tecknade efter kvartalets utgång och avtal som kommer att tillträdas till och med 30 juni 2021. Dessa hyresavtal har en snittkontraktslängd på 36 år och ett fullt indexerat driftnetto om 325 mkr. Utfallet av värderingen visar på ett övervärde som överstiger anskaffningsvärdet/investeringar med 2 242 mkr.

Resultatet före skatt uppgick till 2 447 mkr och resultatet efter skatt blev 2 595 mkr. Justerat för engångskostnader samt avdrag för resultat hänförligt till preferensaktier, D-aktier och hybridobligationer, blev periodens resultat 2,08 kr per stamaktie A och B. Vår viktigaste tillgång, våra medarbetare har framgångsrikt integrerat Hemfosa och vår marginal (justerad för engångskostnader) i termer av överskottsgrad var för första halvåret 2020 cirka 7 procentenheter högre än motsvarande förra året. Driftnettot i jämförbart bestånd (like-for-like) ökade med 7 procent.

Ilija Batljan, Verkställande direktör och grundare

Bilaga: Delårsrapport januari – juni 2020

Delårsrapporten finns även under följande länk: sbbnorden.se/investor-relations/rapporter/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2020 kl. 08:00 CET.