SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT JAN-JUN 2021 I KORTHET

 • Hyresintäkterna var 2 776 mkr (2 664).
 • Driftsöverskottet var 1 876 mkr (1 817).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 1 132 mkr (1 179).
 • Resultat före skatt ökade till 10 059 mkr (2 019), varav:

– Förvaltningsresultatet ingår med 1 442 mkr (924). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade kostnader om -197 mkr (-154).

– Värdeförändringar på fastigheter ingår med 7 404 mkr (1 789).

– Värdeförändring avseende finansiella instrument ingår med 1 221 mkr (-266).

 • Periodens resultat var 9 293 mkr (2 595) efter avdrag för uppskjuten skatt om -669 mkr (200) och aktuell skatt om -105 mkr (-52), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 5,94 kr (1,80) före utspädning.
 • Fastighetsportföljens värde uppgick till 116,8 mdkr (73,0).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) var 43 992 mkr (25 246), motsvarande 31,02 kr (19,91) per aktie.

ANDRA KVARTALET I KORTHET

 • Hyresintäkterna ökade till 1 451 mkr (1 323).
 • Driftsöverskottet ökade till 1 018 mkr (922).
 • Förvaltningsresultatet ökade till 827 mkr (605).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 743 mkr (758).
 • Periodens resultat var 6 558 mkr (1 223), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 4,05 kr (0,86) före utspädning.

PROGNOS FÖR 2021

För helåret 2021 beräknas resultat per stamaktie A och B att uppgå till 7,80 kr, vilket är en ökning från prognosen om 5,15 kr som gavs i samband med första kvartalet.

UTREDNING OM MÅNDSVIS UTDELNING

Bolagets styrelse har beslutat att genomföra en utredning gällande om utdelningen på stam A- och B-aktier från och med nästa årsstämma ska betalas ut månadsvis. Utredningens slutsats tillsammans med styrelsens bedömning om utdelningsutrymme för nästa år kommer att presenteras i samband med en kapitalmarknadsdag som planeras att äga rum under hösten 2021.

”SBB:s 12-månaders rullande intjäningsförmåga steg med 30 procent i jämförelse med andra kvartalet 2020 och uppgår till 3,79 kr per stam A-och B-aktie. Resultat efter skatt blev 9,3 mdkr vilket tillsammans med ökad intjäningsförmåga leder till höjd prognos för ett resultat om 7,80 kr per stamaktie A och B för helåret 2021. Vi ser stor potential för värdeskapande. Vår värderingsyield är 4,34 procent i en marknad där direktavkastningskraven för våra lågrisktillgångar allt oftare ligger under 3 procent och där vår snittränta ligger på 1,13 procent. Våra value-add-strategier fortsätter att leverera över alla plan. Enbart resultatet från våra två value-add-strategier Byggrättsutveckling & nyproduktion samt Investeringar i befintligt bestånd för första halvåret 2021 landade på 1,7 mdkr. Våra scenarioanalyser visar dessutom att vi har potential för 10-tals miljarder i mervärde från vår byggrättsportfölj.”

Ilija Batljan
Verkställande direktör och grundare

Bilaga: Delårsrapport januari – juni 2021

Delårsrapporten finns även under följande länk: corporate.sbbnorden.se/sv/rapporter-och-presentationer/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2021 kl. 08:00 CET.