SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT JAN-JUN 2022 I KORTHET

 • Hyresintäkterna ökade med 34 procent till 3 709 mkr (2 776).
 • Driftsöverskottet ökade med 30 procent till 2 443 mkr (1 877).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 1 789 mkr (1 139).
 • Resultat före skatt minskade till 860 mkr (10 059), varav:
  • Förvaltningsresultatet ingår med 1 299 mkr (1 442). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra jämförelsestörande kostnader om -33 mkr (-197).
  • Värdeförändringar på fastigheter ingår med 1 526 mkr (7 404).
  • Värdeförändring avseende finansiella instrument ingår med -1 785 mkr (1 221).
 • Periodens resultat var 218 mkr (9 293) efter avdrag för uppskjuten skatt om -357 mkr (-661) och aktuell skatt om -284 mkr (-105), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om -0,12 kr (5,94) före utspädning.
 • Fastighetsportföljens värde uppgick till 157,4 mdkr (149,3).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) var 62 115 mkr (64 516), motsvarande 42,72 kr (44,46) per aktie.

ANDRA KVARTALET I KORTHET

 • Hyresintäkterna ökade till 1 878 mkr (1 451).
 • Driftsöverskottet ökade till 1 290 mkr (1 018).
 • Förvaltningsresultatet blev -147 mkr (827), påverkad av orealiserade valutakursförändringar om -925 mkr (111).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital ökade till 1 045 mkr (750).
 • Periodens resultat var -2 721 mkr (6 558), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om -1,99 (4,05) före utspädning.

”Under andra kvartalet landade vårt driftnetto på 1 290 mkr. Driftnettot under första halvåret 2022 ökade från 1 877 mkr till 2 443 mkr, en ökning med 30 procent. Vi levererar också en väldigt stark räntetäckningsgrad på 5,6 gånger. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital första halvåret 2022 ökade från 1 139 mkr till 1 789 mkr, en ökning med 57 procent. Vårt justerade förvaltningsresultat justerat för icke kassaflödespåverkande valutakursförändringar, kostnader av engångskaraktär och värdeförändringar och skatt i JV-verksamheten blev 2 139 för första halvåret och 1 024 för andra kvartalet.

Vi har sålt fastigheter till ett fastighetsvärde om 9,5 mdr. SBB avser att systematiskt minska andelen JV-verksamheter genom försäljningar samt sälja finansiella placeringar i syfte att stärka balansräkningen, öka transparensen och fokusera på kärnverksamheten.

En stark leverans avseende driftnettot och kassaflöden visar att vi är på rätt väg att bli ännu starkare imorgon än idag. Vi kan försäkra våra aktieägare och våra kreditinvesterare att vi kommer att göra allt som krävs att få en bättre rating. Givet de vidtagna och planerade åtgärderna finner vi heller ingen anledning att ompröva vårt gällande utdelningsbeslut.”

Ilija Batljan
Verkställande direktör och grundare

Bilaga: Delårsrapport januari – juni 2022

Delårsrapporten finns även under följande länk: corporate.sbbnorden.se/sv/rapporter-och-presentationer/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2022 kl. 08:00 CET.