SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT JAN-MAR 2019 I KORTHET

 • Hyresintäkterna ökade till 429 mkr (390).
 • Driftsöverskottet ökade till 240 mkr (233).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 97 mkr (40).
 • Resultat före skatt blev 349 mkr (151), varav:
  • Förvaltningsresultatet ingår med 106 mkr (73). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade finansieringskostnader om -25 mkr.
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter exklusive byggrätter ingår med 236 mkr (72).
  • Orealiserade värdeförändringar som resultat av byggrätter ingår med 32 mkr (1).
  • Realiserade värdeförändringar avseende fastigheter ingår med -16 mkr (-).
  • Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med -9 mkr (5).
 • Periodens resultat var 216 mkr (113) efter avdrag för uppskjuten skatt om -116 mkr (-29) och aktuell skatt om -17 mkr (-9), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 0,20 kr (0,19) före utspädning.
 • Fastighetsportföljens värde ökade med 2 mdkr under kvartalet till 27,2 mdkr (24).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) ökade till 9 168 mkr (8 736), motsvarande 12,13 kr (11,55) per aktie.

”Resultatet före skatt uppgick till 349 mkr, där förvaltningsresultatet bidrog med 106 mkr, investeringar och transaktioner med 135 mkr samt byggrätter med 32 mkr. Under det första kvartalet var 176 lägenheter under renovering och ytterligare 75 lägenheter var uppsagda och planlagda för renovering med start under andra kvartalet. Vid slutet av kvartalet uppgick vår nettobelåningsgrad till 52 procent. Givet de emissioner av D-aktier om ca 750 mkr och emissionen av hybridobligationen om ca 3,2 mdkr som gjorts efter kvartalets slut, DNB-försäljningen om ca 4,9 mdkr samt en planerad återbetalning av 3,4 mdkr säkerställd skuld och förvärv i Finland, skulle proforma-nettobelåningsgrad landa på ca 40 procent. Sammantaget har vi de bästa förutsättningar att fortsätta arbetet med att skapa Nordens ledande aktör med fokus på samhällsfastigheter och hyresrätter.

Ilija Batljan
Verkställande direktör och grundare

Bilaga: Delårsrapport januari – mars 2019  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2019 kl. 08:00 CET.