SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT JAN-MAR 2022 I KORTHET

Kvartalet i korthet

 • Hyresintäkterna ökade med 38 procent till 1 831 mkr (1 325).
 • Driftnetto ökade med 34 procent till 1 153 mkr (858).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 738 mkr (389).
 • Förvaltningsresultatet, justerat för värdeförändringar och skatt från JV/intressebolag ökade med 115 procent till 1 326 mkr (618).
 • Resultat före skatt ökade till 3 472 mkr (3 117), varav:
  • Förvaltningsresultatet ingår med 1 446 mkr (615). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra jämförelsestörande kostnader om -16 mkr (-43).
  • Värdeförändringar på fastigheter ingår med 2 362 mkr (2 333).
  • Värdeförändring avseende finansiella instrument ingår med -341 mkr (163).
 • Periodens resultat var 2 939 mkr (2 735) efter avdrag för uppskjuten skatt om -401 mkr (-290) och aktuell skatt om -132 mkr (-92), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 1,86 kr (1,75) före utspädning.
 • Fastighetsportföljens värde uppgick till 158,9 mdkr (149,3).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) var 68 794 mkr (64 516), motsvarande 47,31 kr (44,46) per aktie.

”SBB står starkare än någonsin och fokuserar på högre rating och lägre belåningsgrad. De investeringar SBB har gjort de senaste tre åren ger en bra möjlighet för SBB att nu tydligt prioritera högre kreditrating framför förvärv. SBB:s räntetäckningsgrad låg på 5,5 gånger i slutet på första kvartalet 2022. Faktum är att SBB klarar av att behålla utdelningen och räkna upp den med inflationen även om den nominella räntan skulle komma upp till 10 procent. Inflationsjusterade hyresintäkter och lång räntebindning ger stabilt kassaflöde och utdelning.”

Ilija Batljan
Verkställande direktör och grundare

Bilaga: Delårsrapport januari – mars 2022

Delårsrapporten finns även under följande länk: corporate.sbbnorden.se/sv/rapporter-och-presentationer/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2022 kl. 08:00 CET.