SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2020 I KORTHET

 • Hyresintäkterna ökade till 3 868 mkr (1 400).
 • Driftsöverskottet ökade till 2 669 mkr (903).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 1 590 mkr (450).
 • Resultat före skatt ökade till 6 142 mkr (1 526), varav:
  • Förvaltningsresultatet ingår med 1 601 mkr (508). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade kostnader om -206 mkr (-130).
  • Värdeförändringar av fastigheter ingår med 5 248 mkr (1 136).
  • Värdeförändring avseende derivat ingår med -268 mkr (-118).

   

 • Periodens resultat uppgick till 5 734 mkr (1 337) efter uppskjuten skatt om -316 mkr (-137) och aktuell skatt om -92 mkr (-52), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 4,15 kr (1,41) före utspädning.
 • Fastighetsportföljens värde uppgick till 81,2 mdkr (79,5).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) som beräknas enligt EPRA:s nya riktlinjer för substansvärdesberäkningar var 30 886 mkr (9 914), motsvarande 24,36 kr (13,11) per aktie.
 • SBB:s snittränta har under de senaste 12 månaderna minskat från 1,75 procent till 1,41 procent.

TREDJE KVARTALET I KORTHET

 • Hyresintäkterna ökade till 1 204 mkr (507).
 • Driftsöverskottet ökade till 852 mkr (343).
 • Förvaltningsresultatet ökade till 677 mkr (254).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 411 mkr (255).
 • Periodens resultat var 3 139 mkr (404), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 2,35 kr (0,40) före utspädning.

”Tredje kvartalet 2020 blev SBB:s bästa kvartal någonsin. Resultatet före skatt uppgick till 4 123 mkr och resultatet efter skatt uppgick till 3 139 mkr, motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 2,35 kr (0,40). Det starka resultatet levereras med en allt lägre risk, längre kontrakt, lägre belåning och mycket starkare finansiell ställning.

Vår genomsnittliga kontraktslängd för Samhällsfastigheter har ökat med 28 procent, från 7 till 9 år.

SBB:s snittränta har under de senaste 12 månaderna minskat från 1,75 procent till 1,41 procent. SBB har ingen exponering mot rörliga räntor. Genomsnittlig räntebindning för samtliga räntebärande skulder är bland de längsta i Norden och var 4,9 år (2,8) och genomsnittlig kapitalbindning var 4,7 år (3,4). Vi har drygt 60 mdkr i icke pantsatta tillgångar, en kassa inklusive likviditet från sålda men ej frånträdda fastigheter och finansiella tillgångar på 9,6 mdkr samt tillgängliga kreditlöften om 9,1 mdkr samt vi visar att vi uppfyller villkoren för BBB+ rating.

Per 30 september 2020 uppgick SBB:s byggrättsportfölj till cirka 2 185 000 kvm BTA för social infrastruktur vilket motsvarar cirka 29 000 lägenheter och gör SBB till en av Nordens ledande fastighetsutvecklare. Detta säkerställer långsiktigt värdeskapande och kraftiga ökningar av substansvärdet. För två år sedan kommunicerade vi vår uppfattning att vi under åren 2019–2021 ska kunna leverera den högsta årliga ökningen i substansvärde bland alla svenska noterade fastighetsbolag. Utfallet för 2019 landade på höga 73 procent per stamaktie A och B. Efter de första nio månaderna 2020 ligger vi på en ökning av substansvärde per stamaktie A och B på 22 procent, vilket bäddar för ett fortsatt värdeskapande.”

Ilija Batljan
Verkställande direktör och grundare

Bilaga: Delårsrapport januari – september 2020

Delårsrapporten finns även under följande länk: sbbnorden.se/investor-relations/rapporter/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2020 kl. 08:00 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: [email protected] / 08-4638300). Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.