SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2022 I KORTHET

 • Hyresintäkterna ökade med 32 procent till 5 597 mkr (4 235).
 • Driftsöverskottet ökade med 27 procent till 3 776 mkr (2 965).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 2 673 mkr (1 746).
 • Resultat före skatt minskade till – 1 706 mkr (15 746), varav:

– Förvaltningsresultatet ingår med 1 735 mkr (2 066). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra jämförelsestörande kostnader om – 1 512 mkr (-324).

– Värdeförändringar på fastigheter ingår med -981 mkr (11 982).

– Resultat från intresseföretag/JV ingår med -488 mkr (585). En nedskrivning om 500 mkr har gjorts av andelarna i JM.

– Värdeförändring avseende finansiella instrument ingår med – 1 155 mkr (1 336).

 • Periodens resultat var -1 861 mkr (13 296) efter avdrag för uppskjuten skatt om 58 mkr (-2 290) och aktuell skatt om -214 mkr (-160), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om -1,65 kr (8,56) före utspädning.
 • Fastighetsportföljens värde uppgick till 154,5 mdkr (149,3).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) var 58 316 mkr (64 516), motsvarande 40,10 kr (44,46) per aktie.

TREDJE KVARTALET I KORTHET

 • Hyresintäkterna ökade till 1 888 mkr (1 459).
 • Driftsöverskottet ökade till 1 333 mkr (1 088).
 • Förvaltningsresultatet var 397 mkr (873).
 • Förvaltningsresultatet justerat för icke kassaflödespåverkande valutakursförändringar, kostnader av engångskaraktär och värdeförändringar och skatt i JV-verksamheten ökade med 24 procent till 1 144 (925) mkr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 884 mkr (608).
 • Periodens resultat var -2 081 mkr (4 003), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om -1,53 kr (2,63) före utspädning.

” Att vara lyhörd för förändring och anpassa sig till förändrade förutsättningar kommer att vara SBB:s främsta styrka. Anpassning är basen för långsiktighet. Anpassning kräver förmåga att tänka nytt, kreativitet och handlingskraft. De åtgärder som listas nedan och som genomförs just nu hoppas vi ska visa prov på exakt detta.

1) Försäljningar

Vi har varit tydliga med att vi ska genomföra försäljningar för att stärka vår balansräkning. Av genomförda försäljningar återstår ca 2 mdkr att betalas ut. Utöver detta har vi avtalat om ytterligare försäljningar för ca 0,8 mdkr som kommer att betalas ut under fjärde kvartalet samt annonserat avsiktsförklaring för ca 9 mdkr. Vi förväntas att under fjärde kvartalet realisera JV-andelar för ca 2 mdkr. Och vi kommer att fortsätta med försäljningar.

2) Diversifierad finansiering

SBB har en nära och långsiktig relation med sina banker. Samtidigt jobbar SBB aktivt med att bredda finansieringskällorna. Det är också därför SBB efter kvartalets utgång signat en kreditfacilitet på 750 miljoner Euro med en av världens största banker.

3) Ett nytt bostadsbolag som delas ut till A- och B-aktieägarna

SBB annonserade idag på morgonen att SBB-koncernen överväger en transaktion varigenom en underkoncern till SBB med fokus på bostadsfastigheter delas ut till aktieägarna med tillämpning av de så kallade Lex Asea-reglerna och att bolaget därefter noteras på Nasdaq First North. Bostadsbolagets balansräkning kommer uppskattningsvis att uppgå till cirka 18 mdkr. Bostadsbolaget kommer enbart att inneha bankfinansiering med en belåningsgrad på ca 55 procent. Utdelningen möjliggör en ökad säkerställd belåning i SBB till följd av renodlingen.

4) Minoritetsägare med långsiktigt kapital

SBB har identifierat två underkoncerner lämpliga för att ta in långsiktiga minoritetsägare. Både svenska och internationella rådgivare har engagerats och det pågår ett intensivt arbete tillsammans med rådgivarna och investerarna. Några beslut har ännu ej fattats i frågan.

Starkaste driftnettot någonsin, hög räntetäckningsgrad och stark ökning av kassaflödet

Vi redovisar ett negativt resultat efter skatt som konsekvens av värdeförändringar: negativa värdeförändringar i JV inklusive nedskrivning av JM, negativa värdeförändringar på bostadsfastigheter och orealiserade valutakursdifferenser.

Även detta kvartal levererar kärnaffären ett starkt driftnetto. Under tredje kvartalet landade vårt driftnetto på 1 333 mkr, högst någonsin. Driftnettot under niomånadersperioden ökade med 27 procent, från 2 965 mkr till 3 776 mkr. Detta har bidragit till en stark räntetäckningsgrad på 4,8 gånger, trots stigande räntor. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital för de första nio månaderna 2022 ökade från 1 746 mkr till 2 673 mkr, en ökning med 53 procent. Förvaltningsresultatet justerat för icke kassaflödespåverkande valutakursförändringar, kostnader av engångskaraktär och värdeförändringar och skatt i JV-verksamheten blev 3 247 för de första nio månaderna 2022, en ökning med 36 procent. Det justerade förvaltningsresultatet ökade med 24 procent till 1 144 mkr för tredje kvartalet 2022. Leveransen från kärnaffären bäddar för uthålligheten att leverera minst oförändrad utdelning till våra cirka 350 000 aktieägare.”

Ilija Batljan
Verkställande direktör och grundare

Bilaga: Delårsrapport januari – september 2022

Delårsrapporten finns även under följande länk: corporate.sbbnorden.se/sv/rapporter-och-presentationer/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2022 kl. 08:00 CET.