Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 250 miljoner kronor med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 365 räntepunkter. Obligationslånet kommer att emitteras per den 16 mars 2018 och har en löptid om drygt tre år med slutligt förfall den 17 maj 2021.

”Vi fortsätter arbetet med att sänka våra finansiella kostnader och att stärka vår finansiella ställning, detta obligationslån om 250 miljoner kronor är ett led i det arbetet,” kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Obligationslånet har ett rambelopp om 1 000 miljoner kronor och emissionslikviden kommer att nyttjas för allmänna verksamhetsändamål. SBB kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

Nordea har agerat finansiell rådgivare i emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]