Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har emitterat sin första gröna icke-säkerställda obligation. Obligationen om 500 mkr har en löptid på fem år och övertecknades kraftigt (mer än två gånger emitterad volym). Obligationslånet kommer emitteras per 14 februari 2019.

Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 3,30% och har slutligt förfall den 14 februari 2024. Obligationerna kommer att emitteras under ett rambelopp om 2 000 mkr. SBB kommer att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond list och emissionslikviden kommer att nyttjas i enlighet med bolagets ramverk för gröna obligationer daterat 15 juni 2018 och med betyg E2 (näst högsta) av Standard & Poor’s och medium grönt av CICERO.

”Hållbarhet är en integrerad del av SBB: s affärsmodell och att emittera våra första gröna obligation är ytterligare en milstolpe för SBB. Med en löptid om fem år och en marginal på 3,3% fortsätter vi att reducera vår finansiella riskprofil och det är också glädjande att återigen erhålla ett stort förtroende från nordiska obligationsinvesterare”, kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2019 kl. 15:40 CET.