Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) emitterar en ny hybridobligation med en initial volym om 1 000 mkr. Till följd av den starka efterfrågan så utökades den initiala volymen från 750 mkr till 1 000 mkr. Hybridobligationerna emitteras under ett ramverk om 1 500 mkr vilket medför att ytterligare 500 mkr kan emitteras under ramverket.

Hybridobligationerna har en evig löptid och löper med en initial rörlig ränta om 3m Stibor + 635 räntepunkter, vilket medför en första kupong under sex procent. Hybridobligationerna redovisas som eget kapital vilket nu uppgår till cirka 9,6 miljarder kronor efter emissionen av nya hybridobligationer om 1 000 mkr och kommer även att stärka SBBs ställning ur ett ratingperspektiv, vilket S&P kommunicerat i sin senaste analys. SBB fortsätter därmed att sänka den finansiella risken med målsättningen att uppnå kriterierna för en investment grade rating under 2018.

SBB kommer att ansöka om notering av hybridobligationslånet på Nasdaq Stockholm och emissionslikviden kommer att nyttjas för allmänna verksamhetsändamål.

”SBB har med denna emission emitterat sin andra hybridobligation vilken ytterligare kommer att stärka oss på resan mot att bygga upp nordens bästa fastighetsbolag för bostäder och samhällsfastigheter. Det är också glädjande att se att såväl många av våra existerande nordiska institutionella investerare såväl som nya investerare deltagit i emissionen,” kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Danske Bank, DNB Markets, Nordea och Swedbank har agerat finansiella rådgivare i emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2018 kl. 17.15 CET.