Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har, med stöd av fortsatt efterfrågan från investerare efter den initiala emissionen i september 2018, emitterat hybridobligationer med en volym om 100 mkr under det existerande ramverket om 1 500 mkr (ISIN SE0011642776). Emissionspriset uppgick till 101,8% av nominellt belopp, motsvarande en marginal om 597 räntepunkter till första inlösentillfället, lägre än den initiala rörliga räntan om 3m Stibor + 635 räntepunkter. Priset kan översättas till en kupong om 5,48% under den första ränteperioden. Total utestående volym under ramverket uppgår till 1 200 mkr.

Hybridobligationerna har en evig löptid och redovisas som eget kapital och kommer även att stärka SBB:s ställning ur ett ratingperspektiv, vilket S&P kommunicerat i sin senaste analys. SBB fortsätter därmed att sänka den finansiella risken med målsättningen att uppnå kriterierna för en investment grade rating under 2018.

SBB kommer att ansöka om notering av hybridobligationslånet på Nasdaq Stockholm och emissionslikviden kommer att nyttjas för allmänna verksamhetsändamål.

”Emissionspriset om 101,8% visar tydligt att investerarna värdesätter SBB:s ansträngningar att stärka bolagets finansiella ställning”, kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018 kl. 16:28.