Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) emitterar ytterligare hybridobligationer om 300 miljoner kronor till befintligt utestående hybridobligationer om 700 miljoner kronor. Efter emissionen är rambeloppet om 1 000 miljoner kronor fullt utnyttjat.

Hybridobligationerna har en evig löptid och löper med en initial rörlig ränta om 3m Stibor + 700 räntepunkter. De nya hybridobligationerna kommer att emitteras till en kurs om 106,1% av nominellt belopp vilket motsvarar en räntemarginal om 600 räntepunkter. Hybridobligationerna redovisas som eget kapital och kommer även att stärka SBBs ställning ur ett ratingperspektiv genom allokeringen av hybridobligationerna motsvarande 50% eget kapital och 50% skuld, vilket S&P kommunicerat i sin senaste analys. SBB fortsätter därmed att sänka den finansiella risken med målsättningen att uppnå kriterierna för en investment grade rating under 2018.

SBB kommer att ansöka om notering av hybridobligationslånet på Nasdaq Stockholm och emissionslikviden kommer att nyttjas för allmänna verksamhetsändamål.

”Vi är stolta över att ännu en gång genomfört en lyckad obligationsemission. Även denna emission kommer väsentligt stärka vår finansiella ställning och bidra till att bygga Nordens största aktör med fokus på samhällsfastigheter. Det är återigen glädjande att se det förtroende bolaget åtnjuter från institutionella investerare, vilket bidragit till att denna hybridobligation tecknades till överkurs,” kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

DNB och Nordea har agerat finansiella rådgivare i emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2018 kl. 08.00 CET.