Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) deltar för närvarande i förhandlingar avseende förvärv av ett flertal fastigheter och fastighetsportföljer till ett sammanlagt värde om cirka 2 mdkr. Avsiktsförklaringar har ingåtts i samtliga fall, varav ett förvärv motsvarar nästan hälften av det totala värdet. Förvärven utgörs av samhällsfastigheter med långa löptider och nästan 90 % av fastighetsvärdet utgörs av fastigheter med kommunala hyresgäster. Enligt gällande tidsplaner är avsikten att ingå bindande avtal under tredje kvartalet 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2018 kl. 08.00 CET.