Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) lämnar härmed följande förtydligande gällande utdelningsnivån i aktie serie D, inom ramen för erbjudandet till samtliga preferensaktieägare i SBB om att byta ut sina preferensaktier mot nyemitterade stamaktier av serie D i SBB (”Utbyteserbjudandet”).

Utdelning i Serie D om fem (5) gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktier av serie A och B, dock högst 2 kronor per D-aktie och år, ska sättas i relation till den totala utdelningsnivån i serie A och B, inte utdelning per A- och B-aktie. Den totala utdelningsnivån för serie A och B uppgick till 74 mkr år 2017, vilket innebär att taket baserat på 2017 års utdelningsnivå är 369 miljoner kronor.

På en volym om 1 miljard kronor i total emissionsvolym serie D till ett pris om 31 kr per aktie, innebär det ett utdelningsutrymme om 11,45 kr per aktie. Det innebär i detta illustrativa exempel att det andra kriteriet om maximal utdelning om 2 kr per D-aktie sätter begränsningen, inte utdelningsnivån på stamaktier av serie A respektive B.

SBB vill vidare förtydliga att bolaget i dagsläget inte aktivt verkar för en avnotering av preferensaktierna. En eventuell avnotering skulle ske som en konsekvens av en hög anslutningsgrad i Utbyteserbjudandet, som därmed resulterar i begränsad likviditet i de återstående preferensaktierna. SBB måste enligt gällande regelverk informera om en eventuell sådan konsekvens.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]