Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) förvärvar en portfölj med 48 fastigheter varav 27 fastigheter nyttjas för äldreboende motsvarande 70 % av hyresintäkten, 11 fastigheter nyttjas för förskoleverksamhet eller liknande motsvarande 11 % av hyresintäkten och 10 fastigheter uthyrs till vårdverksamhet motsvarande 19 % av hyresintäkten.

Genomsnittlig kontraktslängd är 9 år och fastigheterna är fullt uthyrda. Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka 50 280 kvm varav 90 % har byggts mellan 2008 och 2018. De totala hyresintäkterna är 9,1 miljoner euro med ett driftnetto om 8,6 miljoner euro. Hyresintäkterna är helt skattefinansierade och indexerade med 100% KPI.

Förvärven finansieras genom eget kapital och banklån.

”SBB är Nordens ledande aktör avseende samhällsfastigheter och med denna affär stärker vi vår ställning ytterligare. Affären innebär en bra förstärkning av vår intjäning och skapar fortsatt goda möjligheter till värdeskapande och substansvärdetillväxt,” säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Tillträdet sker den 29 april 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2019 kl. 17:18 CET.