Portföljen omfattar ca 71 000 kvm uthyrningsbar yta med en hyresintäkt om EUR 13,6m och ett driftnetto om ca EUR 13,1m. Den genomsnittliga löptiden i portföljen uppgår till 7,6 år.

Transaktionen är den största någonsin i Finland inom vårdsegmentet. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s förvaltningsresultat på 12-månaders rullande basis väntas öka med 136 mkr.

Överenskommet fastighetsvärde för portföljen uppgår till EUR 222m. Fastigheterna är framförallt lokaliserade i södra och västra Finland med 25 procent av fastighetsvärdet i Helsingforsregionen. Äldreboenden utgör 60 procent av portföljen följt av 20 procent särskilda vårdboenden och 20 procent utbildning. 

Tillträdet beräknas ske under fjärde kvartalet 2020 och är villkorat av att finska konkurrensverket godkänner affären. Affären finansieras med egna medel.

”Vi fortsätter att förstärka vår position i Finland och i linje med vår strategi att öka antalet äldreboenden i egen förvaltning,” kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2020 kl. 11:00 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: [email protected] / 08-4638300). Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.