Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) förvärvar en större portfölj med förskolor från norska Laeringsverkstedet, där Laeringsverkstedet även är hyresgäst, för ett överenskommet fastighetsvärde om 4 250 MNOK. Den årliga hyresintäkten för de 138 fastigheterna som ingår i affären (ca 114 000 kvm byggnadsyta och 601 000 kvm tomtyta) uppgår till cirka 251,4 MNOK och SBBs genomsnittliga justerade kontraktslängd ökar till nio år i och med affären. I samband med affären blir Laeringsverkstedet aktieägare i SBB samt att parterna inleder ett fördjupat långsiktigt samarbete där SBB ska stödja Laeringsverkstedets expansion i Norden.

”I och med denna affär stärker vi ytterligare vår position som marknadsledande i Norden inom social infrastruktur med särskilt fokus på välfärdsstaternas absoluta kärnverksamheter; vård, skola och omsorg. Det är också viktigt att betona att över 80 procent av fastigheterna ligger i anslutning till Norges storstadsregioner och att antalet barn i åldrarna noll till fem år beräknas att öka med nästan tio procent i Norge fram till 2035. Vi ser även att det fördjupade samarbetet med Nordens ledande förskoleoperatör Laeringsverkstedet kommer att generera ytterligare investeringsmöjligheter för att bidra till en stärkt social infrastruktur i hela Norden,” säger Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Affären finansieras vid tillträde med 2 850 MNOK i kontanta medel och med 1 400 MNOK i D-aktier som avses emitteras till en kurs om 31 SEK per D-aktie. Tillträde är planerat till 31 augusti 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2020 kl. 07:00 CET.