Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har återköpt obligationer till ett kvarvarande nominellt belopp om SEK 65 000 000. Återköpet gäller icke säkerställda obligationer utgivna av dotterbolaget SBB i Norden AB (publ) med ett utestående nominellt belopp om SEK 600 000 000 inklusive den av SBB återköpta volymen. Obligationerna löper med en rörlig ränta motsvarande STIBOR 3m plus 6,25 procent och förfaller i juni 2018 (ISIN: SE0009470115). Återköpspriset för obligationerna motsvarar 101,73 procent av obligationernas kvarvarande utestående nominella belopp, dvs. ca SEK 66 124 500.

Efter återköpet uppgår SBBs innehav av ovan nämnda obligationer till ett kvarvarande nominellt belopp om SEK 110 000 000 .

”Vi fortsätter att fokusera på att konsolidera vår balansräkning och stärka bolagets finansiella position. Detta återköp är ett led i detta arbete.” kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2018 kl. 18.35 CET.