Styrelsen för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 april 2019, beslutat om en riktad emission av 18 181 819 stamaktier av serie B (”B-aktier”) till ett pris om 22,00 SEK per aktie och med likviddag den 1 november 2019. Detta innebär att Bolaget kommer att tillföras en emissionslikvid om cirka 400 mkr. Gösta Welandson har tecknat samtliga B-aktier i den riktade emissionen.

Teckningspriset har fastställts på förhand och motsvarar aktiens marknadsvärde med tillägg av en premie. Teckningspriset om 22,00 SEK per aktie innebär en premie om cirka 10,5 procent jämfört med stängningskursen om 19,90 kronor för B-aktier på Nasdaq Stockholm den 22 oktober 2019, sista handelsdagen innan den riktade emissionen.

Bolaget anser att flexibiliteten i en placering utan företrädesrätt för befintliga B-aktieägare skapar de bästa förutsättningarna för att tillföra kapital på ett tidseffektivt sätt. Bolaget avser att använda emissionslikviden från den riktade emissionen till att ytterligare stärka sin balansräkning inom ramen för det pågående arbetet att nå ett fastighetsbestånd om 55 mdkr till år 2021 med en BBB+ rating.

Den riktade emissionen kommer att leda till en ökning av antalet aktier i Samhällsbyggnadsbolaget med 18 181 819 och en ökning av aktiekapitalet med 1 818 181,90 SEK. Detta innebär en ökning av antalet aktier från 832 577 974 till 850 759 793 och en ökning av aktiekapitalet från 83 257 797,40 SEK till 85 075 979,30 SEK, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,14 procent av utestående antalet aktier och cirka 0,66 procent av utestående antalet röster i Bolaget.

”SBB fortsätter arbetet med att skapa Nordens ledande fastighetsaktör med fokus på social infrastruktur i form av samhällsfastigheter i Norden och reglerade hyresrätter i Sverige. Genom denna riktade emission stärker vi SBBs balansräkning ytterligare samtidigt som vi får en ny långsiktig ägare i superentreprenören Gösta Welandson. SBB fortsätter sin starka resa uppbackad av långsiktiga entreprenörer och som största ägare i Kungsleden har Gösta en mycket god förståelse för fastighetsbranschen och de värden aktörer som SBB skapar,” säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Denna information är sådan som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2019 kl. 08:00 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) 

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: [email protected] / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.