Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har framgångsrikt emitterat icke säkerställda obligationer om 500 mkr med räntemarginal om Stibor 3m plus 0,66 procent. Emissionen, som gjordes under SBB’s EMTN-program, är en utökning av befintligt lån (ISIN XS2078371486) med löptid till november 2021 och kupong om Stibor 3m plus 0,70 procent. Den totala utestående volymen i lånet uppgår efter emissionen till 1 300 mkr. Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål.

Swedbank agerade sole bookrunner i transaktionen.

”Denna emission gjordes på SBBs hittills lägsta räntekostnad för löptider om två år. Jag tror att vår starka Q3-2019 rapport och det faktum att marknaden börjar förstå att vi är på väg mot en BBB+ rating leder till att vi kan fortsätta att sänka våra finansiella kostnader och samtidigt stärka vår finansiella position,” säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]