Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har framgångsrikt emitterat icke säkerställda obligationer om EUR 50m under dess utestående obligation med kupongränta om 1,75% och med förfallodag i januari 2025 (ISIN XS1993969515). Den initiala obligationen om EUR 500m emitterades i Maj 2019 under SBB’s EMTN-program. Volymen om EUR 50m har emitterats genom två transaktioner, den senare emitterades med en räntekostnad motsvarande 1,48%. Investerarna består av stora svenska och internationella institutioner och emissionslikviden kommer användas för generella verksamhetsändamål.

SBB har därutöver emitterat 500 mkr icke säkerställda gröna obligationer under dess EMTN-program. Obligationerna har en löptid på tre år och löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 1,20%. Emissionslikviden kommer användas i enlighet med SBB’s ramverk för gröna obligationer daterat juni 2018.

Nordea agerade Sole Bookrunner i transaktionerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]