DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Styrelsen för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 5 november 2018 och i enlighet med vad Bolaget indikerade i ett pressmeddelande från den 3 april 2019, beslutat om en riktad emission av 19 422 377 stamaktier av serie D (”D-aktier”) till ett pris om 31,00 kronor per aktie. På grund av mycket stark efterfrågan beslöt Bolaget att utöka erbjudandet. Detta innebär att Bolaget kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 600 mkr före emissionskostnader. Teckningspriset har fastställts på förhand och motsvarar det teckningspris som har fastställts i tidigare genomförda riktade emissioner av D-aktier. Teckningspriset innebär en marginell rabatt om cirka 0,3 procent jämfört med stängningskursen om 31,10 kronor för D-aktier på Nasdaq First North Premier den 3 april 2019, sista handelsdagen innan den riktade emissionen.

Ett antal svenska och internationella investerare, såväl institutionella investerare som private bankingsegmentet inklusive stiftelser, har tecknat D-aktier i den riktade emissionen. Av den totala efterfrågan om 19 422 377 D-aktier, har 13 042 574 D-aktier allokerats genom det av SEB Corporate Finance ledda accelererade bookbuilding-förfarandet. Därutöver har Bolaget i anslutning till bookbuilding-förfarandet identifierat ytterligare investerare för allokering av 6 379 803 D-aktier med syfte att finansiera ytterligare investeringar i portföljoptimering.

Bolaget anser att flexibiliteten i en placering utan företrädesrätt för befintliga D-aktieägare skapar de bästa förutsättningarna för att bredda aktieägarbasen bland svenska och internationella investerare och samtidigt tillföra kapital på ett tidseffektivt sätt.

Bolaget avser att använda nettolikviden från den riktade emissionen till att stödja ambitionen att nå investment grade-rating genom att optimera kapitalstrukturen och det uppdaterade finansiella målet om att belåningsgraden ska vara lägre än 50 procent samt för att erhålla ytterligare rörelsekapital, bland annat för att kunna genomföra investeringar i portföljoptimering så att balansen skiftas mer mot social infrastruktur (äldreomsorg, grupphem och skolor) och bostäder med inriktning på målet att uppnå och behålla en BBB-rating.

Den riktade emissionen kommer att leda till en ökning av antalet aktier i Samhällsbyggnadsbolaget med 19 422 377 och en ökning av aktiekapitalet med 1 942 237,70 kronor. Med beaktande av beslutade emissioner som ännu inte lett till registrering innebär detta en ökning av antalet aktier från 811 108 737 till 830 531 114 och en ökning av aktiekapitalet från 81 110 873,70 kronor till 83 053 111,40 kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,34 procent av utestående antalet aktier och cirka 0,71 procent av utestående antalet röster i Bolaget.

Rådgivare

SEB är utsedd till Sole Financial Advisor och Bookrunner och Vinge är legal rådgivare till Bolaget i samband med kapitalanskaffningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Denna information är sådan som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2019 kl. 08:00 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) 

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B), D-aktie (symbol SBB D) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: [email protected] / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Viktig information

Utsändandet, tillkännagivandet eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska själva informera sig om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en uppmaning till något erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper som avses här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Detta meddelande ingår inte och är inte del av något erbjudande eller uppmaning att förvärva, teckna, sälja eller på något annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Samhällsbyggnadsbolaget. Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet, och informationen är inte ett prospekt i enlighet med kraven i EU-direktiv 2003/71 / EG (”Prospektdirektivet”). I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt prospektdirektivets mening.

I Storbritannien distribueras detta dokument och annat material i förhållande till de värdepapper som beskrivs häri endast till, och är endast riktat till, och varje investering eller investeringsverksamhet som detta dokument hänför sig till, är endast tillgänglig för och kommer bara involvera, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer med yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som omfattas av definitionen av ”investment professionals” i artikel 19.5 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Order”); eller (ii) enheter med högt nettovärde som omfattas av artikel 49.2 a-d i förordningen (alla sådana personer tillsammans kallas ”relevanta personer”). I Storbritannien är investeringar eller investeringar som detta meddelande avser endast tillgängliga för och kommer endast att involvera relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta åtgärder på grundval av detta dokument och ska inte agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar, bland annat med avseende på utsikterna för läkemedelsbehandlingar och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta” , ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i denna utgåva genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Otillbörligt beroende bör inte läggas på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.