Styrelsen för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) har med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 5 november 2018, beslutat om en riktad nyemission av 6 451 612 stamaktier av serie D till ett pris om 31,00 kronor per aktie (“Nyemissionen”), vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 200 mkr. Teckningspriset innebär en premie om cirka 3,3 procent jämfört med stängningskursen om 30,00 kronor för stamaktien av serie D på Nasdaq First North Premier den 14 december 2018, sista handelsdagen innan Nyemissionen. Teckningspriset har fastställts genom affärsmässiga förhandlingar.

Atlant Fonder har tecknat sig för samtliga aktier i Nyemissionen. Bolaget anser att flexibiliteten i en placering utan företrädesrätt för befintliga aktieägare skapar de bästa förutsättningarna för att på ett snabbt och effektivt sätt erhålla rörelsekapital och därmed öka flexibilitet beträffande Bolagets egna kapital. Bolaget avser att använda emissionslikviden till att framförallt återbetala lån. Del av pengarna kan komma att användas till investeringar.

Efter registrering av Nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 773 894 219 varav 209 977 491 stamaktier av serie A, 546 071 540 stamaktier av serie B, 17 669 937 stamaktier av serie D och 175 251 preferensaktier. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 0,83 procent av totalt antal aktier i Bolaget och cirka 0,24 procent av totalt antal röster i Bolaget.

I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat ABG Sundal Collier som Sole Lead Manager och Bookrunner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december 2018 kl. 9:05 CET.