Styrelsen för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) har med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 5 november 2018, beslutat om en riktad nyemission av 4 064 516 stamaktier av serie D till ett pris om 31,00 kronor per aktie (“Nyemissionen”), vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 126 miljoner kronor. Teckningspriset innebär en premie om cirka 6,9 procent jämfört med stängningskursen om 29,00 kronor för stamaktien av serie D på Nasdaq First North Premier den 27 december 2018, sista handelsdagen innan Nyemissionen. Teckningspriset har fastställts genom affärsmässiga förhandlingar.

Sundh Center AB har tecknat sig för 4 064 516 D-aktier i Nyemissionen. Bolaget anser att flexibiliteten i en placering utan företrädesrätt för befintliga aktieägare skapar de bästa förutsättningarna för att på ett snabbt och effektivt sätt erhålla rörelsekapital och därmed öka flexibilitet beträffande Bolagets egna kapital. Emissionen stärker bolagets egna kapital ytterligare och bidrar till att SBB närmar sig en investment grade rating. Bolaget avser att använda emissionslikviden till återbetalning av lån och investeringar.

Efter registrering av Nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 791 705 510 varav 209 977 491 stamaktier av serie A, 546 071 540 stamaktier av serie B, 35 481 228 stamaktier av serie D och 175 251 preferensaktier. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 0,51 procent av totalt antal aktier i Bolaget och cirka 0,15 procent av totalt antal röster i Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 december 2018 kl. 13:45 CET.