Styrelsen för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) har med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 5 november 2018, beslutat om en riktad nyemission av 9 193 549 stamaktier av serie D till ett pris om 31,00 kronor per aktie (“Nyemissionen”), vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 285 miljoner kronor. Teckningspriset innebär en rabatt om cirka 1,3 procent jämfört med stängningskursen om 31,4 kronor för stamaktien av serie D på Nasdaq First North Premier den 27 mars 2019, sista handelsdagen innan Nyemissionen. Teckningspriset har fastställts genom affärsmässiga förhandlingar. Samtidigt återköper SBB 254 miljoner norska kronor av preferensaktier i Barcode.

Meteva AS tecknat sig för 4 838 710 D-aktier, M2 Asset Management AB har tecknat sig för 1 612 903 D-aktier och Klövern AB har tecknat sig för 2 741 936 D-aktier i Nyemissionen. Bolaget anser att flexibiliteten i en placering utan företrädesrätt för befintliga aktieägare skapar de bästa förutsättningarna för att på ett snabbt och effektivt sätt erhålla rörelsekapital och därmed öka flexibilitet beträffande Bolagets egna kapital. Emissionen stärker Bolagets egna kapital och bidrar tillsammans med återköpen av preferensaktierna i det norska dotterbolaget samt de tidigare emissioner av D-aktier till att SBB närmar sig en investment grade rating.

Efter registrering av Nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 811 108 737 varav 209 977 491 stamaktier av serie A, 546 071 540 stamaktier av serie B, 54 884 455 stamaktier av serie D och 175 251 preferensaktier. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 1,13 procent av totalt antal aktier i Bolaget och cirka 0,34 procent av totalt antal röster i Bolaget.

Arctic Securities har agerat finansiell rådgivare och Wistrand Advokatbyrå juridisk rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2019 kl. 17:00 CET.