I slutet av första halvåret uppgick Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”):s byggrätts- och produktionsportfölj inkl JV till cirka 59 000 lägenheter. Tillsammans med sina intressebolag är SBB det europeiska bolaget med störst potential från framtida bostadsproduktion. SBB har ingått överenskommelse med industriella flerbostadshustillverkaren Sizes Works och målet är att volymen från och med 2023 ska uppgå till 1 000 lägenheter per år, 348 lägenheter har redan beställts.

Husen byggs i en industrialiserad process i fabrik med en stomme av massivträ vilket ger en betydligt lägre klimatpåverkan jämfört med traditionella byggmetoder och husen kommer att ha en energianvändning som är cirka hälften av kravet i BBR vilket kommer att bidra till SBB:s hållbarhetsmål att vara klimatneutrala år 2030.

Utöver att klimatmålen kan uppnås skapar det stora antalet lägenheter arbetstillfällen för personer som står utanför arbetsmarknaden. Arbetstillfällen kommer främst att skapas i fabriken där husen tillverkas men också på byggarbetsplatserna runt om i hela landet.

”Detta är en unik satsning där SBB tar ett stort samhällsansvar för både bostadsproduktionen, arbetsmarknaden och klimatet. Våra byggrätter finns i attraktiva områden i hela Sverige och det är nu tid att på allvar och i stor volym förädla marken,” säger Ilija Batljan, grundare och VD, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För att ytterligare säkerställa att produktionen sker i enlighet med SBB:s ambitiösa hållbarhetsmål samt för att driva branschutvecklingen har SBB gått in som aktieägare i Sizes Works med en ägarandel om 14 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]