Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har tecknat en avsiktsförklaring om att avyttra en fastighetsportfölj till ett överenskommet fastighetsvärde om ca 9 mdkr. Köparen är en institutionell investerare. Totalt överenskommet fastighetsvärde för portföljen innan avdrag för latent skatt är i linje med det bokförda värdet per Q2 2022. Portföljen beräknas signas och frånträdas den 31 oktober 2022.

SBB:s rådgivare i affären är ABG Sundal Collier.

Denna information är sådan som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-08 04:07 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]