Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) har idag inlett ett skriftligt förfarande, en så kallad ”Written Procedure” avseende Bolagets hybridobligationer om upp till SEK 1 000 000 000 med ISIN SE0010414599 och symbol SAMN 001 (”Obligationen”) i enlighet med obligationsvillkoren daterade den 22 september 2017 (”Obligationsvillkoren”).

Bolaget har därför instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”) att initiera ett skriftligt förfarande i syfte att formellt rösta om (i) ändring av Obligationsvillkoren innebärande a) dels borttagande av en rättighet för Bolaget att vid var tid köpa tillbaka samtliga obligationer om ett s.k. Equity Classification Event inträffar, när Bolaget får information från ett ratinginstitut att Obligationen kan tillgodoräknas som eget kapital ur ratingperspektiv till mindre än 50 %, och b) dels borttagande av en förhöjd marginal vid inträffande av ett s.k. No Rating Event, när Bolaget inte erhåller en rating från ett ratinginstitut i förhållande till sig själv eller Obligationen inom en viss utsatt tidsperiod, samt (ii) ändring och bekräftelse av Obligationsvillkoren och övriga finansiella dokument som krävs för att återspegla en sådan ändring av Obligationsvillkoren.

Agenten har idag initierat det skriftliga förfarandet genom utfärdande av en kallelse, ”Notice of Written Procedure – Request to Amendment”. Kallelsen har skickats till innehavare av Obligationen som är registrerade i den skuldbok som förs av Euroclear Sweden AB per den 8 mars 2018.

Kallelsen till det skriftliga förfarandet, inklusive, detaljerad information om förfarandet samt innebörden av villkoren för bytet av emittent och ändringarna i Obligationsvillkoren finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.sbbnorden.se) samt Stamdata (www.stamdata.com).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2018 kl. 08.00 CET.