Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att den utestående seniora icke säkerställda obligationen med ISIN SE0010414581 (”Obligationen”) kommer att förtidsinlösas. Obligationen är för närvarande noterad på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List. Bolaget har idag meddelat innehavarna av Obligationen (”Obligationsinnehavarna”), via agenten Nordic Trustee & Agency AB (publ), att Obligationen i sin helhet kommer lösas in den 18 november 2020 (”Förtidsinlösen”). Förtidsinlösen sker i enlighet med klausul 9.3 (Early redemption (call option)) i obligationsvillkoren. Förtidsinlösen av Obligationen kommer delvis finansieras genom emission av ett nytt marknadslån under Bolagets Euro Medium Term Note Program.

Ytterligare information om Förtidsinlösen framgår av Bolagets meddelande om Förtidsinlösen daterat den 16 oktober 2020 (”Notice of Early Redemption ”). Notice of Early Redemption har skickats till Obligationsinnehavarna och finns tillgänglig på Bolagets hemsida (https://corporate.sbbnorden.se/sv/relaterade-dokument/).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2020 kl. 16:10 CET.