Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att den utestående seniora icke säkerställda obligationen med ISIN SE0011725514 (”Obligationen”) kommer att förtidsinlösas. För närvarande är Obligationen noterad på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List. Bolaget har idag meddelat innehavarna av Obligationen (”Obligationsinnehavarna”), via agenten Nordic Trustee & Agency AB (publ), att Obligationen i sin helhet kommer lösas in den 5 oktober 2020 (”Inlösenförfarandet”). Inlösenförfarandet sker i enlighet med klausul 9.3 (Early redemption (call option)) i Obligationsvillkoren.

Ytterligare information om processen för Inlösenförfarandet framgår av Bolagets meddelande om Inlösenförfarande daterat den 2 september 2020 (”Meddelande om Inlösenförfarandet”). Meddelande om Inlösenförfarandet har skickats till Obligationsinnehavarna och finns tillgängligt på Bolagets hemsida (https://corporate.sbbnorden.se/sv/relaterade-dokument/).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 september 2020 kl. 12:00 CET.