Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att dotterbolaget Hemfosa Fastigheter AB (publ) (”Emittenten”) utnyttjar möjligheten till ett inlösenförfarande av den utestående seniora icke säkerställda obligationen med ISIN SE0009664337 (”Obligationen”). För närvarande är Obligationen noterad på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List. Emittenten har idag meddelat innehavarna av Obligationen (”Obligationsinnehavarna”), via agenten Nordic Trustee & Agency AB (publ), att Obligationen i sin helhet kommer lösas in den 17 juli 2020 (”Inlösenförfarandet”). Inlösenförfarandet sker i enlighet med klausul 10.3 i Obligationsvillkoren och är villkorat av att Marknadslånet (såsom definierat nedan) emitteras.

Inlösenförfarandet finansieras genom ett nytt lån utfärdat av Bolaget (”Marknadslånet”). Obligationsinnehavarna erbjuds att delta i emissionen av Marknadslånet.

Bolaget och Emittenten har engagerat Nordea Bank Abp, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) som joint bookrunners för emissionen av Marknadslånet.

Ytterligare information om processen för Inlösenförfarandet framgår av Emittentens meddelande om Inlösenförfarande daterat den 26 juni 2020 (”Meddelande om Inlösenförfarandet”). Meddelande om Inlösenförfarandet har skickats till Obligationsinnehavarna och finns tillgängligt på Bolagets hemsida (https://corporate.sbbnorden.se/sv/relaterade-dokument/).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2020 kl. 11:45 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Bolaget äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom Bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i Bolaget. Bolaget tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: [email protected] / 08-4638300). Mer information om Bolaget finns på www.sbbnorden.se.