EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, STORBRITANNIEN, USA ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“Bolaget” eller ”SBB”), med rating BB (stable) av S&P och BB (positive) av Fitch, erbjuder innehavare av Bolagets utestående 2018/2019 icke-säkerställda fastränteobligationer med förfall 2019 med ISIN SE0010869123 och med utestående volym om SEK 300 000 000 (”Obligationerna”) att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Obligationer till ett belopp om upp till SEK 300 000 000 mot kontant vederlag till ett pris om 102.15% av nominellt belopp (”Återköpserbjudandet”). Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 9 januari 2019.

Återköpsdokumentet för Återköpserbjudandet finns under följande länk: sbbnorden.se/investor-relations/rapporter/.

I samband med Återköpserbjudandet avser Bolaget ge ut nya SEK-denominerade seniora icke-säkerställda obligationer genom en s.k. tap issue av ett av Bolagets befintliga obligationslån med förfall maj 2021 med ISIN SE0010985713 (de ”Nya Obligationerna”) med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CET den 10 januari 2019 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 17 januari 2019. Bolagets återköp av Obligationer är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna. 

Bolaget har lämnat i uppdrag till Nordea vara ensam arrangör och bookrunner i samband med en emission av de Nya Obligationerna. Nordea agerar Dealer Manager, Sole Bookrunner och Tender Agent i Återköpserbjudandet.

Bilaga: Återköpsdokumentet (engelska).  

  

Dealer Manager, Sole Bookrunner och Tender Agent:

Nordea Bank Abp: +45 6161 2996, [email protected]

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 januari 2019 kl. 10:05 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) 

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B), D-aktie (symbol SBB D) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: [email protected] / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.