Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB”), med rating BBB- (positive) av S&P och BBB- (positive) av Fitch samt BBB (stable) av Scope, erbjuder innehavare av SBB:s utestående icke-gröna EUR 550 000 000 obligationer med kupong om 1,75 procent och förfall i 2025 (ISIN: XS1993969515) att delta i ett återköp där SBB köper tillbaka obligationer mot kontant vederlag, upp till ett maximalt belopp om EUR 47 000 000.

Återköpet av obligationer kommer att prissättas via ett modifierat s.k. “Dutch action” förfarande. Återköpserbjudandet löper ut kl. 17:00 (CEST) den 8 april 2022 och likvid förväntas den 12 april 2022. Detaljer om återköpserbjudandet, prismekanismen och tidschemat finns tillgängligt i det s.k. ”launch announcement” via Euronext Dublin och återköpsdokumenten (tender offer memorandum) finns tillgängligt via ”tender agent”.

Bolaget har lämnat i uppdrag till Nordea att agera ”dealer manager” för återköpserbjudandet och Kroll Issuer Services som ”tender agent”.

Dealer Manager:

Nordea Bank Abp (Tel: +45 6161 2996 / Email: [email protected])

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, CEO and Founder, [email protected]

Rosel Ragnarsson, Head of Finance, [email protected]

Informationen är sådan som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-04 09:50 CET.