EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN) 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“Bolaget” eller ”SBB”), med rating BBB- (stable) av S&P och BBB- (stable) av Fitch, erbjuder innehavare av Bolagets utestående efterställda hybridobligationer denominerade i SEK med evig löptid och rörlig ränta listade nedan (”Hybridobligationerna”) att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Hybridobligationer mot kontant vederlag till det pris som anges nedan (”Återköpserbjudandet”). Hybridobligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 28 oktober 2019.

Beskrivning av Hybridobligationerna / ISIN / Emitterat belopp/ Utestående belopp / Minimum Nominellt belopp / Pris

2017 eviga hybridobligationer / SE0010414599 / SEK 1 000m / SEK 15m / SEK 1m / 113,311% (”2017 Hybridobligationerna”)

2018 eviga hybridobligationer / SE0011642776 / SEK 1 200m / SEK 100m / SEK 2m / 112,734% (”2018 Hybridobligationerna”)

Återköpsdokumentet finns under följande länk: sbbnorden.se/investor-relations/rapporter/.

Emittenten har tidigare, den 16 oktober 2019, offentliggjort ett frivilligt återköpserbjudande av Hybridobligationerna och den 22 oktober 2019 utfallet av sådant återköpserbjudande (det ”Föregående Återköpserbjudandet”). Till följd av det Föregående Återköpserbjudandet, och ytterligare förvärv av Hybridobligationer av Bolaget i marknaden, har Bolaget återköpt och innehar för närvarande mer än 80% av Emitterat belopp i 2017 Hybridobligationerna respektive 2018 Hybridobligationerna. Bolaget avser att utöva sin rätt till inlösen av samtliga Hybridobligationer i samband med ”Substantial Repurchase Event” (så som det definierats i villkoren för 2017 Hybridobligationerna respektive 2018 Hybridobligationerna), omkring den 16 december 2019. Vänligen notera att sådant återköp kommer att ske till 100% av nominellt belopp av Hybridobligationerna vilket är väsentligt lägre än Priset i Återköpserbjudandet.

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CET den 4 november 2019 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 6 november 2019. 

Bolaget har lämnat i uppdrag till Nordea Bank Abp (”Nordea”) att agera Tender Agent för Återköpserbjudandet.

Bilaga: Återköpsdokumentet (engelska).

Tender Agent: 

Nordea Bank Abp: +46 8 407 91 35, [email protected] 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Ilija Batljan, VD och Grundare, [email protected]
Rosel Ragnarsson, Head of Finance, [email protected]

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) 

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: [email protected] / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.