EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, STORBRITANNIEN, USA ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), org. nr. 556981-7660 (“SBB” eller “Bolaget”) offentliggör idag information om genomfört återköp enligt erbjudande daterat 9 januari 2019 till innehavare av Bolagets utestående 2018/2019 icke-säkerställda fastränteobligationer med förfall 2019 med ISIN SE0010869123 och med utestående volym om SEK 300 000 000 (”Obligationerna”) att sälja sina Obligationer till Bolaget mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”).

Återköpserbjudandet gjordes enligt de bestämmelser och på de villkor som anges i ett separat återköpsdokument daterat 9 januari 2019 (”Tender Information Document”), vilket är tillgängligt på Bolagets hemsida (sbbnorden.se/investor-relations/rapporter/).

Det totala nominella beloppet av Obligationer med giltiga återköpsinstruktioner som erhållits från innehavare av Obligationer i enlighet med Återköpserbjudandet uppgick till SEK 262 000 000.  

Bolaget offentliggör härmed även att villkoren för den nya finansieringen (New Financing Conditions, såsom definierats i Tender Information Document) har uppfyllts och att ett sammanlagt belopp om SEK 224 000 000 i en s.k.tap i ett av Bolagets befintliga obligationslån med förfall maj 2021 med ISIN SE0010985713 har givits ut (de ”Nya Obligationerna”). De Nya Obligationerna emitterades till ett pris om 102,00% motsvarande en räntenivå för de Nya Obligationerna om 3 månaders STIBOR plus en marginal om cirka 2,85% till förfall. Således kommer samtliga giltiga återköpsinstruktioner som erhållits i enlighet med Återköpserbjudandet att godkännas för köp av Bolaget.

Bolaget köper tillbaka Obligationerna till ett pris om 102,15%, jämte upplupen och obetald ränta på Obligationerna (i enlighet med villkoren för Obligationerna).

Likvid för Återköpserbjudandet kommer att redovisas den 17 januari 2019.

Likvid för transaktionerna enligt Återköpserbjudandet kommer att hanteras genom sekundär handel hos Nordea Bank Abp (”Sole Bookrunner” och ”Dealer Manager”). Alla innehavare som deltar i återköpet bör omedelbart koordinera bokningen av handeln med sina lokala kontaktpersoner.

För information om Återköpserbjudandet, vänligen kontakta Dealer Manager.

KONTAKTUPPGIFTER

Sole Bookrunner och Dealer Manager

Nordea Bank Abp

Email: [email protected]

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Ilija Batljan, CEO and founder

[email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2019 kl. 15:30 CET.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande bör läsas tillsammans med Tender Information Document. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan till köp eller försäljning av värdepapper.

Ej för distribution i eller till, eller till någon person som befinner sig i eller är bosatt i, USA, dess territorier och besittningar (inklusive Puerto Rico, Amerikanska Jungfruöarna, Guam, Amerikanska Samoa, Wake Islands och Nordmarianerna, varje stat i USA samt Columbiadistriktet) eller till någon amerikansk person (U.S. person, såsom definierats i Regulation S i United States Securities Act of 1933, i dess nuvarande lydelse, ”Securities Act”) eller någon jurisdiktion där utgivande, publicering eller distribution av detta dokument är förbjudet enligt lag. Obligationerna och de Nya Obligationerna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt Securities Act eller enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i någon stat eller annan jurisdiktion inom USA och får inte erbjudas, säljas eller levereras, direkt eller indirekt, i USA eller på uppdrag av eller till förmån för någon U.S. person. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att delta i Återköpserbjudandet i någon jurisdiktion i vilken, eller till någon person till eller från vilken det är förbjudet att göra ett sådant erbjudande eller att delta i Återköpserbjudandet enligt tillämplig värdepapperslagstiftning. Distribution av detta dokument i vissa jurisdiktioner (framförallt USA och Storbritannien) kan vara förbjudet enligt lag. Bolaget och Dealer Manager kräver att personer som erhåller exemplar av detta dokument informerar sig om och följer sådana restriktioner.